Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

ZADANIA CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

Ochotnicze Hufce Pracy realizując powierzone zadania, kierują do młodych ludzi różnorodną ofertę programową. Docierając do jak najszerszej grupy młodzieży gwarantują pomoc i opiekę rozumianą nie tylko, jako działania osłaniające, ale przede wszystkim motywujące i inspirujące na rzecz poprawy sytuacji młodego człowieka. OHP szczególny nacisk kładą na działania wśród młodzieży dotkniętej lub zagrożonej bezrobociem.

Realizacją tych zadań zajmują się wyspecjalizowane jednostki - Centra Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM) 6.
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM) jest ponad powiatową jednostką organizacyjną Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy realizującą zadania określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (rozdział 5 art. 12 pkt 5) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. nr 155, poz.920), utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu: promocji zatrudnienia, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej młodzieży, świadczenia usług z zakresu umiejętności zawodowych i pozazawodowych – w celu wyrównywania szans młodzieży na rynku pracy, merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym jej terenie w zakresie problematyki rynku pracy, kreowania i organizowania współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy, upowszechniania informacji o prowadzonej działalności w ramach funkcjonujących systemów teleinformatycznych, m.in. Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, promowania wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy jako doświadczonej instytucji działającej kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy w szczególności:

 1. Prowadzą pośrednictwo pracy oraz organizują zatrudnienie dla: młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, poszukujących pracy i bezrobotnych do 25 roku życia, uczniów i studentów.
 2. Prowadzą poradnictwo zawodowe dla młodzieży.
 3. Inicjują projekty, międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży.
 4. Realizują szkolenia zawodowe zgodnie z diagnozą potrzeb pracodawców z lokalnego rynku pracy.
 5. Refundują koszty poniesione przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

PARTNERSTWO SPOŁECZNE W REALIZACJI ZADAŃ CEiPM

Jednym z kluczowych zadań Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży jest tworzenie partnerstwa na lokalnym i regionalnym rynku pracy. W tym należy podjąć współpracę z partnerami funkcjonującymi w środowisku, w tym szczególnie z:

 1. lokalnymi instytucjami samorządowymi i administracji państwowej,
 2. pracodawcami, organizacjami pracodawców,
 3. placówkami oświatowymi,
 4. urzędami pracy,
 5. instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami zajmującymi się problematyką rynku pracy,
 6. instytucjami pomocy społecznej,
 7. jednostkami ochotniczej staży pożarnej,
 8. związkiem młodzieży wiejskiej,
 9. przedstawicielami lokalnych mediów,
 10. innymi.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 49
06-400 Ciechanów

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce

ul. Zawadzkiego 1A
07-410 Ostrołęka

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku

ul. Zygmunta Padlewskiego 5/pawilon 120A
09-402 Płock

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach

ul. 3-go Maja 28
08-110 Siedlce

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie

ul. Puławska 234
02-670 Warszawa