Strona główna  >   Edukacja  >   Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. 

Uczestnik OHP odbywa kształcenie ogólne realizując obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz jednocześnie odbywa przygotowanie zawodowe w celu zdobycia konkretnego zawodu. Ochotnicze Hufce Pracy zapewniają swoim uczestnikom warunki do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych lub przekwalifikowania. Młodzież OHP ucząc się pracuje, a za pracę otrzymuje miesięczne wynagrodzenie i ma zapewnione ubezpieczenie.

Kształcenie ogólne w OHP realizowane jest w szkołach publicznych podległych władzom samorządowym. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brakuje odpowiedniej placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, kształcenie w ramach OHP organizowane jest w placówkach innych niż samorządowe. W zależności od wieku i posiadanego wykształcenia nauka odbywa się w dopuszczonych prawem typach szkół:

  1. szkoła podstawowa – VII, VIII klasa, gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły szkołę podstawową);
  2. gimnazjum dla dorosłych (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły szkołę podstawową, mają opóźnienie szkolne oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej);
  3. szkoła branżowa I stopnia/ zasadnicza szkoła zawodowa (dla osób, które ukończyły 15 lat oraz ukończyły gimnazjum);
  4. szkolenie zawodowe w formie kursowej, tzn. pozaszkolnej (dla osób – zarówno dla uczestników jak i dla absolwentów OHP oraz młodzieży korzystającej z usług jednostek rynku pracy, realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub kursów czeladniczych w jednostkach OHP (Ośrodki Szkolenia Zawodowego i Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży) lub w porozumieniu z instytucjami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia szkoleń), zalecane dopiero po wykorzystaniu możliwości kształcenia w formie szkolnej. 

Praktyczne przygotowanie zawodowe w OHP odbywa się w warsztatach szkoleniowych OHP lub u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników, przedsiębiorców). W zależności od typu szkoły, w której uczestnik realizuje kształcenie ogólne, podejmuje jednocześnie jedną z dwóch form przygotowania zawodowego:

  1. przyuczenie do wykonywania określonej pracy, które jest przeznaczone dla młodzieży realizującej obowiązek szkolny, tzn. uczęszczającej do gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub gimnazjum dla dorosłych, udział w takiej formie edukacji zawodowej zmierza do zdobycia wybranych umiejętności stanowiących część wymagań kwalifikacyjnych dla danego zawodu i trwa do ukończenia przez uczestnika gimnazjum, jednak nie dłużej niż 22 miesiące;
  2. nauka zawodu, która jest przeznaczona dla młodzieży posiadającej ukończone gimnazjum, realizującej obowiązek nauki w zasadniczej szkole zawodowej lub poprzez formę kursową, udział w takiej formie edukacji zawodowej kończy się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych organizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną lub izby rzemieślnicze i zmierza do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz przygotowania do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika, nauka zawodu trwa 3 lata. 
Ukończenie szkoły podstawowej/gimnazjum i przyuczenia do wykonywania określonej pracy daje możliwość uzyskania zatrudnienia oraz jednocześnie kontynuowania nauki w szkole wyższego szczebla.

Ukończenie szkoły branżowej I stopnia/ zasadniczej szkoły zawodowej lub pozaszkolnej formy kształcenia daje możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych i zdobycia zatrudnienia (oraz w przypadku absolwenta ZSZ jednocześnie kontynuowania nauki w szkole wyższego szczebla).