Strona główna  >   Edukacja  >   Rekrutacja

RekrutacjaMasz problemy z nauką ?
                Chcesz ukończyć szkołę?
                                     Zdobyć ciekawy zawód?

                            Jeśli chcesz decydować o WŁASNYM losie…

                                      “(…)miej odwagę być mądrym, zacznij..."

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP prowadzi nabór młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek organizacyjnych OHP na rok szkolny 2020/2021.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie uzupełniania wykształcenia i zdobycia zawodu w jednej z trzech podstawowych form (klasa VII i VIII szkoły podstawowej dla dorosłych/szkoły  podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy, szkoły branżowej I stopnia oraz rzemieślniczej nauki zawodu), a także warunkami przyjęcia.

Naszym celem jest pomóc Ci z odwagą spojrzeć w przyszłość, służyć wsparciem w rozwoju osobistym i zawodowym.

TYLKO U NAS DOŚWIADCZONA KADRA PEDAGOGICZNA ZAPEWNI CI POMOC W UZUPEŁNIENIU WYKSZTAŁCENIA, ZDOBYCIU ZAWODU i ZNALEZIENIU PRACY:

*doradzamy, jakie zawody w przyszłości będą cieszyć się największym zainteresowaniem pracodawców, 
*organizujemy czas wolny, wypoczynek, zajęcia kulturalne i sportowe, staramy się pomóc w rozwoju osobowości i zainteresowań.

ZGŁASZAJĄC SIĘ DO NAS:
uzupełnisz wykształcenie,
zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując rzemieślniczą naukę zawodu,
zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w renomowanych zakładach funkcjonujących na lokalnym rynku pracy,
przygotowanie zawodowe odbędziesz na statusie młodocianego pracownika na podstawie umowy o pracę, otrzymasz wynagrodzenie, skorzystasz z urlopu wypoczynkowego,
masz możliwość uczestniczenia w bezpłatnych kursach zawodowych i warsztatach dotyczących aktywnych metod poszukiwania pracy.

PONADTO PROPONUJEMY:
możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy umiejętności w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Współpracujemy ze szkołami publicznymi i niepublicznymi oraz z pracodawcami z renomowanych zakładów regionu. Nauka jest bezpłatna! 
Jednostki  stacjonarne OHP w Jaciążku i Radomiu zapewniają bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w internatach w czasie pobytu i nauki.
Wszyscy uczestnicy OHP uzupełniają wykształcenie i zdobywają kwalifikacje zawodowe, a jako młodociani pracownicy otrzymują wynagrodzenie za pracę.
Zainteresowanych uczestnictwem w Ochotniczych Hufcach Pracy i skorzystaniem ze wsparcia w zakresie uzupełnienia wykształcenia i nauki zawodu prosimy o kontakt z właściwą jednostką OHP.

Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika do OHP do wszystkich typów jednostek na miejsca dochodzące oraz stacjonarne:
podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest ukończone minimum 15 lat życia i nieukończony 18 rok życia oraz trudna sytuacja życiowa spowodowana np.: niepowodzeniami szkolnymi; opóźnieniem w nauce, trudną sytuacją materialną; pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub z rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy, sieroctwem naturalnym lub społecznym;
przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych OHP odbywa się zasadniczo w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół;
dopuszczalne są przypadki przyjęcia młodzieży w trybie i na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Komendanta Głównego OHP (np. współpraca z sądami). Zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy postanowień sądów rodzinnych do OHP mogą być kierowani uczestnicy, wobec których zastosowano środek wychowawczy opisany w art. 6 pkt. 6 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity Dz.U.16.0.1654 z późn. zm.). W takim przypadku jednak wymagana jest zgoda kierownika jednostki opiekuńczo-wychowawczej, do której uczestnik został skierowany.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE
UWAGA: 
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, dopuszczalne są różne sposoby przyjmowania wymaganej dokumentacji rekrutacyjnej (np. skan, zdjęcie, plik elektroniczny w jednym z popularnych edytorów, wersja papierowa). 

a) kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP 
b) świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez kandydata. 
c) dokument określający poziom absencji na zajęciach w ubiegłym roku szkolnym – dopuszcza się np. zaświadczenie ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego.
d) fotografia legitymacyjna (aktualna) - 1 sztuka.
e) zgoda na wykorzystanie wizerunku,
f) zgoda na przetwarzanie danych osobowych
g) zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą - w przypadku osób, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyły 15 r.ż.
h) opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (sporządzona na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych, zawiera informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży, dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej dla dorosłych).
i) zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy kandydatów do jednostek na miejsca z zakwaterowaniem).
j) Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych – niewymagana, ale pożądana w celu wzmocnienia diagnozy i przygotowania indywidualnego toku pracy z uczestnikiem.
k) Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP, który przeprowadził rozmowę z kandydatem.
l) klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i uczestnictwem w OHP (w przypadku osoby niepełnoletniej, klauzulę podpisuje rodzic) 

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z wybraną jednostką OHP lub
wejdź na www.droga.dokariery.pl  - „strefa rekrutacji” pod adresem: https://dokariery.pl/rekrutacja


                        Zapraszamy do skorzystania z tej niezwykłej szansy:)