Rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży

…. zapraszają  osoby (do 25 roku życia)  - bezrobotne wymagające uzupełnienia kwalifikacji lub przekwalifikowania, uczniów i absolwentów szkół średnich i studentów….
Organizujemy kursy i szkolenia również i według oczekiwań i Waszych preferencji – uwzględniając Wasze  predyspozycje psychofizyczne i zawodowe.
I to właśnie jest  gwarantem Waszego sukcesu i  skuteczności prowadzonej przez nas działalności szkoleniowej.


…chcesz podnieść swoje kompetencje? Nabyć nowe umiejętności?

Chcesz zadbać o swój rozwój zawodowy?

To miejsce jest dla Ciebie!

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie bezpłatnych szkoleń i kursów…


 
Celem działalności Ośrodka jest tworzenie dla młodzieży, w szczególności bezrobotnej do 25 roku życia, uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy możliwości:

- zdobycia kwalifikacji zawodowych,
- doskonalenia zawodowego,
- reorientacji zawodowej,
- zdobycia umiejętności poprawiających ich pozycję na rynku pracy,
- kształtowania zachowań i postaw przygotowujących do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

W realizacji zajęć kursowych Ośrodki wykorzystują bazę OHP, w tym szczególnie warsztaty szkoleniowe, sale dydaktyczne, sale komputerowe itp. W zakresie swej działalności Ośrodki na podstawie zawartych porozumień współdziałają z innymi podmiotami takimi jak:  jednostki samorządu terytorialnego, publiczne służby zatrudnienia, dyrektorzy szkół, Centra Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, instytucje szkoleniowe i inne podmioty świadczące usługi na rynku edukacyjnym. Ośrodki mogą organizować kursy dla zewnętrznych zleceniodawców instytucjonalnych, organów samorządu terytorialnego i  innych podmiotów powierzających im organizację szkolenia pracowników oraz dla osób zgłaszających się indywidualnie, nie będących uczestnikami OHP.          

Podstawowe zadania:

1. Diagnozowanie lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na określoną ofertę szkoleń. 
2. Przygotowanie oferty i realizacja kursów i szkoleń podnoszących i uzupełniających kwalifikacje zawodowe młodzieży w zawodach i specjalnościach poszukiwanych na lokalnych rynkach prac.
3. Organizowanie szkoleń zawodowych m.in. na zlecenie innych jednostek OHP - grupy zamknięte i skierowania indywidualne oraz na podstawie bieżących analiz zapotrzebowania klientów zewnętrznych (grupy otwarte), a także dla osób rekrutowanych na podstawie własnej diagnozy.
4. Tworzenie (opracowywanie) i realizowanie projektów o charakterze szkoleniowym współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych (np. EFS lub inne fundusze europejskie).
5. Współpraca w realizacji z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną
i szkoleniową. 

Organizacja Ośrodka

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży zatrudniony przez Komendanta Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.
2. Kierownik ROSZM podlega odpowiedniemu terenowo Wojewódzkiemu Komendantowi.
3. Pracownicy dydaktyczni – wykładowcy i instruktorzy powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne przewidziane przepisami.

Uzyskanie szczegółowych informacji i dokonanie zapisów na kursy możliwe jest u kierownika ROSZM.
- brak osrodków -