Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku

Godziny pracy: 8:00-16:00

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku  jest ponad powiatową jednostką OHP, kierującą do młodych ludzi różnorodną ofertę programową, działającą kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży, zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, świadczenia usług edukacyjnych oraz merytorycznego wsparcia jednostek OHP,  realizującą w szczególności zadania w zakresie:

•    działalności z zakresu rozwoju zawodowego (doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych) dla wychowanków i absolwentów jednostek kształcenia i wychowania;
•    badania i diagnozowania lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych; prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczących realizowanych zadań
•    prowadzenia usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
•    prowadzenia pośrednictwa pracy krajowego i zagranicznego dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy; organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów
•    przyjmowania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń, wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnianym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji wniosków
•    realizacji projektów rynku pracy, szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy; opracowywania i wdrażania programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży; gromadzenia informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy
•    merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowanych na terenie swojego działania, tj.: Hufcem Pracy w Płocku-  w zakresie organizowania przez tą jednostkę kształcenia i zatrudnienia uczestników; kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania
•    kreowania i organizowania współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy, upowszechniania informacji o prowadzonej działalności w ramach funkcjonujących systemów teleinformatycznych, m.in. Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, promowania wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy jako doświadczonej instytucji działającej kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży

Jestem Młody - Jestem Przedsiębiorczy

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, pracownicy CEiPM OHP w Płocku, przeprowadzili 17 listopada zajęcia warsztatowe...

Praca czeka

16 listopada pośredniczki pracy Sandra Soczewska oraz Sylwia Mielczarek z Młodzieżowego Biura Pracy w Płocku zorganizowały spotkanie z pracodawcami rekrutującymi na stanowiska ...

Spotkanie z pracodawcą w Płocku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku wspiera młodzież w odnalezieniu się na rynku pracy

Wspólne działania w Płocku

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Płocku odnowiło współpracę z Gminnym Centrum Kultury MULTIOSADA w Małej Wsi

Lokalnie i z sukcesem w Płocku

Kontynuacja współpracy pomiędzy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży a Urzędem Pracy w Płocku

Promocja rekrutacji do płockich jednostek OHP

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku wspiera trwającą rekrutację do Hufca Pracy HP 7-11 i stacjonarnego Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

,,Rozwiń skrzydła – odkryj swój potencjał” zajęcia w Płocku

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku zorganizowało spotkanie w Świetlicy Środowiskowej ,,Przytulisko‘’ w ramach autorskiego programu ,,Potencjał szyty na miarę”

„Przemyśl-Poszukaj-Pokaż” spotkanie w Płocku

Jak planować i kreować własną przyszłość zawodową? Tą wiedzą podzielili się pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku

Giełda Pracy w CEiPM w Płocku

Ochotnicze Hufce Pracy aktywnie działają na rzecz lokalnych środowisk, aby promować i informować zainteresowanych o swojej ofercie i korzyściach płynących z uczestnictwa w MWK OHP

Współpraca to się opłaca! Spotkanie w Płocku

Odnowienie wieloletniej współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drobinie to sukces Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku