Strona główna  >   Pracodawca  >   Refundacja wynagrodzeń młodocianych

Refundacja wynagrodzeń młodocianych

Informujemy, iż Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie – refundacja zmieniło swoją siedzibę.
Aktualny adres : ul. Rabsztyńska 8 01-140 Warszawa
22 862 85 76


Zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001) i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 190 poz. 1951 z późn. zm.), Ochotnicze Hufce Pracy od 1 września 2004 roku stają się jedyną instytucją rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji z Funduszu Pracy wynagrodzenia młodocianych pracowników. Jednostkami OHP prowadzącymi to zadanie są Komendy Wojewódzkie i Centra Edukacji i Pracy Młodzieży.


PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O REFUNDACJĘ JEŚLI SPEŁNIA ŁĄCZNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie art. 191 § 3 i art. 195 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
 • pracodawca zatrudniający wyłącznie młodocianych może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych, a pracodawca zatrudniający także pracowników niebędących młodocianymi może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi
 • złożył w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o zawarcie umowy łącznie z wymaganymi załącznikami

ZAWARCIE UMOWY O REFUNDACJĘ

W celu zawarcia umowy o refundację pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców składa w Centrum Edukacji wniosek o zawarcie umowy:
 • wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 15 listopada każdego roku,
 • wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, składa się w terminie od 1 do 20 dnia każdego miesiąca.
Do wniosku o zawarcie umowy dołącza się:
 • kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych młodocianych pracowników
 • oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych
 • zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.4)
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Ponadto w razie umożliwienia młodocianemu kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:
 1. ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy
 2. reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego
 3. orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego
 4. zmiany miejsca zamieszkania lub innej przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy


Dokumenty o zawarcie umowy o refundację
Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy rozpatruje wnioski o zawarcie umowy zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitów środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym Funduszu Pracy na dany rok. W przypadku braków formalnych we wniosku o zawarcie umowy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wzywa pracodawcę do ich usunięcia w ciągu 14 dni.

Umowa podpisana przez obie strony jest dla pracodawcy podstawą do złożenia wniosku o wypłatę refundacji.

Przypominamy pracodawcom o konieczności zatrudniania pracowników młodocianych na podstawie umowy o pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego przez okres co najmniej 6 miesięcy.


WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI

Ubiegając się o wypłatę refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych pracodawca składa za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży następujące dokumenty:
 • wniosek o dokonanie refundacji
 • rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składem na ubezpieczenie społeczne za młodocianych pracowników
 • kopie list płac wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia
 • kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne
 • kopie deklaracji rozliczeniowej składek na ubezpieczenie społeczne ( druk ZUS DRA )

Refundowane Pracodawcy wydatki poniesione na wynagrodzenie młodocianych pracowników nie mogą być wyższe niż procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.


Procent refundowanego Pracodawcy wynagrodzenia odpowiednio do roku nauki wynosi:
 • w pierwszym roku nauki – 4%
 • w drugim roku nauki – 5%
 • w trzecim roku nauki – 6%
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy procent refundowanego wynagrodzenia zawsze wynosi 4% bez względu na okres zawarcia umowy o pracę.

WSZYSTKIE KOPIE DOKUMENTÓW MUSZA BYĆ POŚWIADCZONE PRZEZ PRACODAWCĘ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM WRAZ Z PODPISEM /PIECZĄTKĄ PRACODAWCY ORAZ DATĄ


Pracodawco pamiętaj, że refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.Dokumenty o dokonanie refundacji do umów zawartych po 1.07.2014

 
Masz pytanie dotyczące refundacji? Napisz do nas: mazowiecka@ohp.pl
 UWAGA PRACODAWCY!
ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH REFUNDACJI OD 1 LIPCA 2014
 
Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DZ.U. z 2014, poz 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zgodnie z § 8 w/w Rozporządzeni zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.AKTY PRAWNE:

1. art. 190, art. 191 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) - pobierz plik
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DZ.U. z 2014, poz 865) - pobierz plik
3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - pobierz plik
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - pobierz plik
5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, z póź. zm..);

6. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw - pobierz plik
7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - pobierz plik
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2010 nr 244 poz. 1632); - pobierz plik
9. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 roku zmieniającym rozporządzenie z dnia 29 marca 2010 (Dz. U. 2010, nr 53 poz. 312, - pobierz plik) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 254, poz. 1704). - pobierz plik
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601); - pobierz plik
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 112 poz. 716); - pobierz plik
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2007 nr 77 poz. 517, 518); - pobierz plik
13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z póź. zm.); - pobierz plik
14. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3). - pobierz plik
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - pobierz plik
16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis - pobierz plik
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - pobierz plik
18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. - pobierz plik
19. Wykaz zawodów refundowanych - pobierz plik

Dokumenty do pobrania