Strona główna  >   O nas  >   Kierownictwo (struktura)

Kierownictwo (struktura)

Wojewódzka Komenda kierowana jest przez Wojewódzkiego Komendanta OHP, który jest  przełożonym wszystkich jej pracowników i osobą wykonującą czynności z zakresu prawa pracy w imieniu MWK OHP. 

W strukturze organizacyjnej Wojewódzkiej Komendy mogą być tworzone:
  1. Piony - systematyzujące dany obszar działalności  z jedno i wieloosobowymi stanowiskami; 
  2. Biura z jedno i wieloosobowymi stanowiskami;
  3. Zespoły zadaniowe, doradcze i opiniodawcze dla których określane są nazwy, skład, zakres i tryb działania,
  4. Samodzielne jedno i wieloosobowe stanowiska pracy  na prawach komórek organizacyjnych;
  5. Jednostki organizacyjne – centra edukacji i pracy młodzieży (młodzieżowe biura pracy, młodzieżowe centra karier, mobilne centra informacji zawodowej), ośrodki szkolenia i wychowania, hufce pracy, środowiskowe hufce pracy.WOJEWÓDZKI KOMENDANT  OHP W WARSZAWIE

MARIOLA RABCZON-MAZOWIECKA
tel. 22 827 21 54
email: mariola.rabczon-mazowiecka@mazowiecka.ohp.pl

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP W Warszawie
Bogdan Kozyra
tel. 22 827 21 54
email: bogdan.kozyra@mazowiecka.ohp.pl

Główny Księgowy Mazowieckiej WK OHP
Barbara Rzemińska
tel. 22 827 21 54
email: barbara.rzeminska@mazowiecka.ohp.pl