Strona główna  >   O nas  >   Kierownictwo (struktura)

Kierownictwo (struktura)

Wojewódzka Komenda kierowana jest przez Wojewódzkiego Komendanta OHP, który jest  przełożonym wszystkich jej pracowników
i osobą wykonującą czynności z zakresu prawa pracy w imieniu MWK OHP. 


Komendant MWK OHPMARIOLA RABCZON-MAZOWIECKA 

Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie
tel. 22 827 21 54
email: mariola.rabczon-mazowiecka@mazowiecka.ohp.pl

Posiada wykształcenie w kierunku:

 • Zarządzanie Oświatą
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Kontrola i Audyt w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • Pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Oligofrenopedagogika
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych
 • Administrowanie Funduszami Unijnymi
 • Aplikacja administracyjna - funkcjonowanie administracji samorządowej
 • Okresowa ocena kwalifikacyjna pracowników samorządowych
 • Zarządzanie i prawo gospodarcze dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa
 • Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów zawodowych
 • Użytkowanie rozległych sieci komputerowych
 • Kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia do nauczania informatyki


Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP odpowiada za całokształt działalności MWK OHP na terenie województwa.

Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP bezpośrednio nadzoruje pracę komórek organizacyjnych: 

 • Zespół Obsługi Finansowo - Księgowej
 • Zespół Administracji
 • Zespół Kadr i Szkoleń
 • Zespół Zamówień Publicznych
 • Zespół Planowania, Statystyki i Sprawozdawczości
 • Zespół Kontroli
 • Zespół Rozwoju i Promocji
 • Zespół Prawny
 • Wojewódzki Duszpasterz
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Specjalista ds. BHP
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych
 • Ośrodki Szkolenia i Wychowania
 • Warsztaty Szkoleniowo Produkcyjne


Bogdan Kozyra
Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP W Warszawie
tel. 22 827 21 54
email: bogdan.kozyra@mazowiecka.ohp.pl

Zakresy zadań Zastępy Komendanta MWK OHP

Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta OHP, bezpośrednio nadzoruje oraz wytycza główne kierunki i zadania w zakresie pracy merytorycznej komórek organizacyjnych: 

 • Zespół Kształcenia i Wychowania
 • Zespół Rozwoju Zawodowego
 • Zespół Programów Międzynarodowych
 • Zespół Refundacji
 • Zespół IT
 • Doradca EURES
 • Centra Edukacji i Pracy Młodzieży 
 • Hufce Pracy