Mobilne Centra Informacji Zawodowej

ZADANIA MOBILNYCH CENTRÓW INFORMACJI ZAWODOWEJ(MCIZ)

System 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej (MCIZ) powstał w 2004 roku na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako jedna z nowych inicjatyw II edycji Rządowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca". Mobilne Centra Informacji Zawodowej stanowią ofertę usług adresowanych szczególnie dla młodzieży powyżej 15 roku życia z terenów gdzie utrudniony jest dostęp do wszechstronnej informacji o rynku edukacyjnym i pracy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zamieszkującej na terenach wiejskich. MCIZ współpracują z regionalnymi i lokalnymi instytucjami związanymi z rynkiem pracy. Mobilne Centra Informacji Zawodowej:

 1. oferują nowoczesną, multimedialną informację: o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach,
 2. świadczą usługi dla młodzieży uczącej się oraz absolwentów w zależności od różnego rodzaju sytuacji i trudności, w jakich się znajdują,
 3. udzielają porad zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek.
Utworzone MCIZ, nowocześnie wyposażonych w zasoby informacyjne i narzędzia pracy, powinny być dostępne dla różnych grup klientów.

Mobilne Centra Informacji Zawodowej to 2-osobowe zespoły doradców zawodowych wyposażone w sprzęt komputerowy, urządzenia techniczne, narzędzia i zasoby informacji zawodowej. MCIZ, dzięki posiadaniu mikrobusów umożliwiających przejazd doradców zawodowych i transport materiałów dydaktycznych dojeżdża do różnych miejscowości odpowiednio oznakowanym mikrobusem wraz z zestawem sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Zadania realizowane przez doradców zawodowych MCIZ polegają na:

 1. prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla młodzieży w wieku 15-25 lat przede wszystkim w formie mobilnej, w tym dla:

  a) bezrobotnych i poszukujących dalszych możliwości kształcenia lub wchodzących na rynek pracy i mających trudności w odnalezieniu się na nim,
  b) młodzieży szkolnej - stojącej przed wyborem dalszego kierunku kształcenia lub zawodu,

 2. udzielaniu porad zawodowych indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 3. pomocy przy określeniu predyspozycji zawodowych, w kontekście wyboru zawodu, stanowiska pracy, kierunków kształcenia kandydatów przy wyborze zawodu i stanowiska pracy,
 4. udzielaniu informacji o możliwościach szkolenia zawodowego (zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, podwyższenie kwalifikacji, przekwalifikowanie),
 5. prowadzeniu „Banku informacji” o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 6. aktualizowaniu informacji zawodowej oraz jej upowszechnianie,
 7. analizowaniu lokalnego rynku pod kątem dotarcia do miejscowości, gdzie dostęp do usług doradcy zawodowego jest utrudniony,
 8. bieżącym analizowaniu stanu bezrobocia na przypisanym terenie oraz rozpoznawanie rynku pracy na określone zawody,
 9. promowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Planów Działania oraz Indywidualnego Projektu Kariery (według określonej metodologii).
 10. badaniu preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywaniu testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Indywidualny Projekt Kariery, Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Narzędzia do Badania Kompetencji itp.),
 11. stosowaniu i upowszechnianiu nowych technologii w zakresie metod i narzędzi informacji,
 12. prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla młodzieży poprzez organizowanie warsztatów tematycznych m.in. z zakresu:

  a) informacji o mechanizmach rządzących rynkiem pracy i zasadach poruszania się po nim,
  b) zdobycia umiejętności skutecznego poszukiwania i zdobywania pracy,
  c) motywowania młodzieży do własnej aktywności na rynku pracy,

 13. inspirowaniu spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń między poszukującymi pracy,
 14. współpracy z innymi podmiotami rynku pracy,
 15. realizowaniu przedsięwzięć z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników OHP oraz młodzieży ze społeczności lokalnej,
 16. opracowywaniu informacji i sporządzaniu sprawozdawczości z zakresu swej działalności,
 17. realizowaniu elementów aktywnego poszukiwania pracy polegającego na nabyciu umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy przez młodzież – na podstawie podręcznika „Szukam pracy” (w zależności od potrzeb i przygotowania merytorycznego doradców zawodowych mogą to być warsztaty w formie pełnej, skróconej, lub zajęcia grupowe wykorzystujące metodologię przedstawioną w podręczniku),
 18. nawiązywaniu współpracy z instytucjami w zakresie określenia potrzeb młodzieży.

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 49
06-400 Ciechanów

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Ostrołęce

ul. Zawadzkiego 1A
07-410 Ostrołęka

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Płocku

ul. Zygmunta Padlewskiego 5/pawilon 120A
09-402 Płock

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach

ul. 3-go Maja 28
08-110 Siedlce

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

ul. Puławska 234
02-670 Warszawa