Strona główna  >   O nas  >   Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP

Wojewódzka Komenda jest jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy. Jest dysponentem trzeciego stopnia budżetu OHP. W jej skład wchodzą wszystkie jednostki organizacyjne OHP, funkcjonujące na terenie danego Mazowsza, za wyjątkiem ośrodków szkolenia zawodowego.

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw pracy. Są również stałym konsultantem projektów aktów prawnych i tym samym mają pewien wpływ na kierunki zmian i działań społecznych oraz edukacyjnych. Zakres tej działalności obejmuje kształcenie, wychowanie, aktywizację zawodową, zatrudnienie oraz przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Poprzez możliwość uzupełnienia wykształcenia, realizacji przygotowania zawodowego, zdobycia zawodu i kwalifikacji, OHP stwarzają młodzieży zagrożonej wypadnięciem z systemu edukacji szansę aktywnego funkcjonowania w życiu społecznym i na rynku pracy, a w konsekwencji redukują bierność społeczno-zawodową młodzieży i ograniczają krąg poszerzania się grupy tzw. NEET, czyli młodych osób, które nie kształcą się, nie pracują i nie szkolą. Udzielają również młodzieży ze środowisk defaworyzowanych wielopłaszczyznowej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów psychospołecznych, wychowawczych, socjalnych. Realizacja zadań i ich efekty podlegają bieżącemu monitorowaniu, ukierunkowanemu na ocenę ich skuteczności, jakości działań oraz zgodności z zakładanymi celami określonymi przepisami prawnymi i procedurami.

Główne zadania OHP są określone zapisami Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.13.0.674 z późn. zm.). Określają one zasadnicze obowiązki instytucji w odniesieniu do młodzieży. Należy do nich m. In. tworzenie możliwości:
 • uzupełnienia wykształcenia i zdobycia umiejętności lub kwalifikacji zmierzających do zatrudnienia i usamodzielnienia (działalność edukacyjna realizowana w ramach jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP: Hufiec Pracy - HP, Środowiskowy Hufiec Pracy - ŚHP, Ośrodek Szkolenia i Wychowania - OSiW,);
 • powszechnego dostępu do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych (działalność realizowana w ramach jednostek szkoleniowych: Ośrodek Szkolenia Zawodowego - OSZ, Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży – ROSZM oraz jednostek rynku pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery – MCK, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - CEiPM, Punkt Pośrednictwa Pracy – PPP, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej – MCIZ).


Nasze jednostki rozlokowane są na terenie województwa mazowieckiego w:

 1. Ciechanowie
  - Środowiskowy Hufiec Pracy 7-5
  - Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
 2. Garwolinie
  - Hufiec Pracy 7-18
  - Młodzieżowe Centrum Kariery
 3. Grodzisku Mazowieckim
  - Hufiec Pracy 7-31
 4. Jaciążku
  - Ośrodek Szkolenia i Wychowania 7-2
  - Młodzieżowe Centrum Kariery
 5. Kozienicach
  - Hufiec Pracy 7-13
 6. Mińsku Mazowieckim
  - Hufiec Pracy 7-19
 7. Mławie
  - Hufiec Pracy 7-3
 8. Ostrołęce
  - Hufiec Pracy 7-2
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
 9. Płocku
  - Hufiec Pracy 7-11
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
 10. Płońsku
  - Hufiec Pracy 7-35
 11. Pruszkowie
  - Hufiec Pracy 7-26
 12. Radomiu
  - Młodzieżowe Centrum Kariery
  - Ośrodek Szkolenia i Wychowania 7-3
  - Warsztaty Szkoleniowo - Produkcyjne
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
  - Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży
 13. Siedlcach
  - Hufiec Pracy 7-7
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
 14. Warszawie
  - Hufiec Pracy 7-4
  - Hufiec Pracy 7-6
  - Hufiec Pracy 7-9
  - Hufiec Pracy 7-22
  - Hufiec Pracy 7-28
  - Hufiec Pracy 7-32
  - Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
  - Młodzieżowe Biuro Pracy
  - Mobilne Centrumn Informacji Zawodowej
  - Punkt Pośrednictwa Pracy
  - Trzy Młodzieżowe Centra Kariery
  - Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży
 15. Wołominie
  - Hufiec Pracy 7-36
 16. Wyszkowie
  - Hufiec Pracy 7-8
  - Młodzieżowe Centrum Kariery
 17. Zwoleniu
  - Młodzieżowe Centrum Kariery