Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu

Godziny pracy: 8:00-16:00

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu   jest ponad powiatową jednostką OHP, kierującą do młodych ludzi różnorodną ofertę programową, działającą kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży, zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, świadczenia usług edukacyjnych oraz merytorycznego wsparcia jednostek OHP,  realizującą w szczególności zadania w zakresie:


•    działalności z zakresu rozwoju zawodowego (doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych) dla wychowanków i absolwentów jednostek kształcenia i wychowania;
•    badania i diagnozowania lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych; prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczących realizowanych zadań
•    prowadzenia usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
•    prowadzenia pośrednictwa pracy krajowego i zagranicznego dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy; organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów
•    przyjmowania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń, wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnianym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji wniosków
•    realizacji projektów rynku pracy, szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy; opracowywania i wdrażania programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży; gromadzenia informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy
•    merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowanych na terenie swojego działania, tj.: Hufcem Pracy w Kozienicach, OSiW w Radomiu-  w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia uczestników; kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania
•    kreowania i organizowania współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy, upowszechniania informacji o prowadzonej działalności w ramach funkcjonujących systemów teleinformatycznych, m.in. Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, promowania wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy jako doświadczonej instytucji działającej kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży

CEiPM w Radomiu pełni funkcję koordynacyjną względem jednostek podległych, działających w zakresie:

Pośrednictwa Pracy

 • Młodzieżowe Biuro Pracy w Radomiu
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Zwoleniu


Doradztwa i poradnictwa zawodowego

 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Zwoleniu


CEiPM w Radomiu stale współpracuję między innymi z:

 • zróżnicowanymi typami szkół: podstawowymi, zawodowymi i technikum;
 • MOPS;
 • GOPS;
 • Areszt Śledczy w Radomiu;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu;
 • PUP w Szydłowcu;
 • PUP w Białobrzegach;
 • Przedstawicielami lokalnych mediów;


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INNE SZKOŁY I INSTYTUCJE Z OBSZARÓW OBJĘTYCH  DZIAŁANIAMI CEiPM RADOM, TJ.:

 • MIASTO RADOM
 • POWIAT RADOM
 • POWIAT ZWOLEŃ
 • POWIAT KOZIENICE
 • POWIAT LIPSKI
 • POWIAT BIAŁOBRZESKI
 • POWIAT GRÓJECKI
 • POWIAT SZYDŁOWIECKI

ABC prowadzenia działalności gospodarczej

22 listopada zakończyło się dwudniowe szkolenie, pt.: ,,ABC prowadzenia działalności gospodarczej” w CEiPM w Radomiu.

Współpraca na rzecz młodzieży w Radomiu

Wznowienie współpracy pomiędzy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu a lokalną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

„Bezpieczna praca z EURESEM” – spotkanie on-line w Radomiu

Centrum Edukacji i Pracy w Radomiu, w ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy dotyczącej pracy sezonowej dla sieci EURES, zorganizowało spotkanie on - line

Kontynuacja współpracy w Kozienicach

W Kozienicach odbyło się spotkanie pośrednika pracy Młodzieżowego Centrum Kariery z Panią Moniką Górnicką – sekretarzem szkoły ZDZ

Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych w Radomiu

W ramach Międzynarodowego Dnia Osób Leworęcznych, 13 sierpnia 2021 w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Radomiu odbyły się zajęcia dla młodzieży

Dzień otwarty w Radomiu

W ramach Międzynarodowego Dnia Młodzieży w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu został zorganizowany Dzień Otwarty

Praca sezonowa z EURES – kampania informacyjna ELA w Radomiu - warunki życia i pracy w Holandii

W Radomiu, w ramach kampanii informacyjnej zainicjowanej przez Europejski Urząd ds. Pracy dotyczącej pracy sezonowej dla sieci EURES, odbyło się spotkanie z absolwentami OHP

Wychodzimy szerzej – Dzień bez Telefonu Komórkowego

15 lipca odbyło się spotkanie „młodszej” młodzieży z okazji Dnia bez Telefonu Komórkowego...

Szkolenia - szansą na nowe kwalfikacje

12 lipca w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu zakończył się cykl spotkań z młodzieżą pt.:,, Szkolenia - szansą na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych”.

Rola rodziców w określaniu potencjału dziecka

W Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Radomiu realizowane są działania nie tylko z przyszłymi i obecnymi uczestnikami Ośrodka Szkolenia i Wychowania 7-3, ale także z ich rodzicami.