Strona główna  >   Rozwój zawodowy  >   Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy polega na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, absolwentom szkół a także osobom uczącym się w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych na rynku pracy jak również organizacji  targów i giełd pracy. 
Pośrednictwo pracy prowadzone jest przez:
 • Młodzieżowe Biura Pracy (MBP),
 • Młodzieżowe Centra Kariery (MCK)
 Do zadań biur świadczących usługi pośrednictwa pracy należą:
 • pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy zarówno dla przyszłych pracowników, jak 
 • i pracodawców;
 • pozyskiwanie pracodawców i podtrzymywania z nimi współpracy;
 • prowadzenie  ewidencji osób zgłaszających się do MBP;
 • udzielanie osobom poszukującym pracy odpowiedniej pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy;
 • kierowanie młodych ludzi  do pracy sezonowej , krótkoterminowej oraz stałej,  ;
 • organizowanie przedsięwzięć cyklicznych,   tj. Giełdy pracy, Targi pracy, Targi Edukacyjne, Mobilne Kiermasze Pracy, itp.;
 • upowszechnianie  informacji o działalności i możliwościach przyjęcia do hufców pracy;
 • prowadzenie działalności informacyjnej dla bezrobotnej młodzieży oraz pracodawców na temat lokalnego rynku pracy, zmian zachodzących na tym rynku, praw i obowiązków osób bezrobotnych, praw pracy wynikających z kodeksu pracy;
 • propagowanie elastycznych formy zatrudnienia;
 • współpraca przy realizacji programów rynku pracy.
 • współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności.

Pośrednictwo realizowane przez nas opiera się na:
 • dostępności usług;
 • dobrowolności korzystania z usług;
 • jawności na temat wolnych miejsc pracy;
 • równości – udzielanie wszystkim pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub skorzystania z innych form aktywności zawodowej.