Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce

Godziny pracy: 8:00-16:00

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce  jest ponad powiatową jednostką OHP, kierującą do młodych ludzi różnorodną ofertę programową, działającą kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży, zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, świadczenia usług edukacyjnych oraz merytorycznego wsparcia jednostek OHP,  realizującą w szczególności zadania w zakresie:

•    działalności z zakresu rozwoju zawodowego (doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych) dla wychowanków i absolwentów jednostek kształcenia i wychowania;
•    badania i diagnozowania lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych; prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczących realizowanych zadań
•    prowadzenia usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
•    prowadzenia pośrednictwa pracy krajowego i zagranicznego dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy; organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów
•    przyjmowania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń, wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnianym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji wniosków
•    realizacji projektów rynku pracy, szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy; opracowywania i wdrażania programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży; gromadzenia informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy
•    merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowanych na terenie swojego działania, tj.: Hufcem Pracy w Wyszkowie, oraz OSiW w Jaciążku - w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia uczestników; kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania
•    kreowania i organizowania współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy, upowszechniania informacji o prowadzonej działalności w ramach funkcjonujących systemów teleinformatycznych, m.in. Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, promowania wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy jako doświadczonej instytucji działającej kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży

Lekcja historii

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości uczestnicy z ostrołęckiej jednostki 7 – 2 HP wzięli udział w niecodziennej lekcji historii...

Ostrołęckie wznowienie współpracy na rzecz młodzieży

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce wznowiło współpracę z lokalną Placówką Pieczy Zastępczej "Korczakówka"

Promocja CEiPM w Ostrołęce na pożegnanie wakacji

Rodzinny Festyn „szczepimy się z KGW – pożegnanie wakacji” był znakomitą okazją do promocji OHP

Odnowienie współpracy w Karniewie

Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaciążku odnowiło współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Karniewie

W Ostrołęce trwa nabór na nowy rok szkolny!

Kandydaci do szkoły branżowej I stopnia spotkali się z pracownikami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce

„Możliwości i szanse rozwoju zawodowego i osobistego w OHP” – spotkanie w Ostrołęce

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce w dniu 19 sierpnia odbyło się spotkanie dotyczące możliwości i szans rozwoju zawodowego i osobistego jakie daje uczestnictwo w Ochotniczych Hufcach Pracy

Kurs Prawa Jazdy Kat. B - rozpoczęty

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na odpowiednio wykwalifikowanych fachowców w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce, oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Wyszkowie, odbyło się kolejne spotkanie teoretyczne z...

Spotkanie w MCK Wyszków

20 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery w Wyszkowie młodzież z Hufca Pracy 7-8 spotkała się z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy

Promocyjne działania w Ostrołęce

22 września CEiPM w Ostrołęce wraz z Hufcem Pracy 7-2 zorganizowało w swojej siedzibie „Dzień Otwarty w OHP”

Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna jest jednym z podstawowych narzędzi w procesie selekcji kandydatów