Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie

Godziny pracy: 8:00-16:00


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie  jest ponad powiatową jednostką OHP, kierującą do młodych ludzi różnorodną ofertę programową, działającą kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży, zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, świadczenia usług edukacyjnych oraz merytorycznego wsparcia jednostek OHP,  realizującą w szczególności zadania w zakresie:

•    działalności z zakresu rozwoju zawodowego (doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych) dla wychowanków i absolwentów jednostek kształcenia i wychowania;
•    badania i diagnozowania lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych; prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczących realizowanych zadań
•    prowadzenia usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
•    prowadzenia pośrednictwa pracy krajowego i zagranicznego dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy; organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów
•    przyjmowania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń, wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnianym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji wniosków
•    realizacji projektów rynku pracy, szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy; opracowywania i wdrażania programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży; gromadzenia informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy
•    merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowanych na terenie swojego działania, tj.: Hufcami Pracy w Ciechanowie, Mławie i Płońsku w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia uczestników; kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania
•    kreowania i organizowania współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy, upowszechniania informacji o prowadzonej działalności w ramach funkcjonujących systemów teleinformatycznych, m.in. Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, promowania wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy jako doświadczonej instytucji działającej kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży


CEiPM w Ciechanowie pełni funkcję koordynacyjną względem jednostek podległych, działających w zakresie:

1. Doradztwa i poradnictwa zawodowego

 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie


2. Pośrednictwa Pracy

 • Młodzieżowe Biuro Pracy w Ciechanowie


CEiPM CIECHANÓW NA STAŁE WSPÓŁPRACUJE M.IN. Z:

 • Szkołami  podstawowymi i gimnazjalnymi z terenu miasta Ciechanów;
 • Szkołami podstawowymi, gimnazjami z terenu działania CEiPM: Sońsk, Raciąż, Opinogóra Górna, Niedzbórz, Sochocin, Gołymin Ośrodek, Gumowo, Ościsłowo, Gąsocin, Grudusk, Gzy, Dzierzążnia, Naruszewo, Nacpolsk, Krzynowłoga Mała, Świercze, Kroczewo, Szczytno, Lutocin, Dzierzgowo, Regimin, Nowe Miasto, Joniec, Golądkowo, Lisewo;
 • I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie;
 • Zespołami  Szkół Nr 1 -3  w Ciechanowie;
 • Zespołem Szkół Technicznych im. St. Staszica w Ciechanowie;
 • Technikum Lotniczym w Ciechanowie;
 • Liceum Ogólnokształcącym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie ;
 • Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie;
 • Centrum Kształcenia Rolniczego Gołotczyźnie;
 • Branżową Szkołą I Stopnia w Dziarnie;
 • I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Płońsku;
 • Zespołem Szkół Nr 1 w Płońsku;
 • Zespołem Szkół Nr 2 w Płońsku;
 • I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Mławie;
 • Zespołami  Szkół Nr 1 - 4 w Mławie;
 • Zespołem Szkół w Raciążu;
 • Zespołem Szkół Zawodowych w Nasielsku;
 • Zespołem Szkół Zawodowych w Pułtusku;
 • Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi  w Pułtusku;
 • Zespołem Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie;
 • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie ;
 • Powiatowymi Urzędami Pracy w Ciechanowie i  Mławie;
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Warszawie - Filia w Ciechanowie;
 • Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku;
 • Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie;
 • Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Zespole Placówek w Dziarnie;
 • Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Zespole Placówek w Dziarnie;
 • Specjalnym Ośrodkiem  Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Mławie;
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu działania CEiPM;
 • Spółdzielnią Socjalną HAVEN;
 • Hufcami Pracy 7-35 w Płońsku i 7-3 w Mławie ;
 • 7-5 Środowiskowym Hufcem Pracy w Ciechanowie;
 • Warsztatami Szkoleniowo – Produkcyjnymi w Ciechanowie ;
 • Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania 7-2 w Jaciążku;


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY SZKOŁY I INSTYTUCJE Z OBSZARÓW OBJĘTYCH  DZIAŁANIAMI CEiPM CIECHANÓW

 • MIASTO CIECHANÓW
 • POWIAT CIECHANOWSKI
 • POWIAT MŁAWSKI
 • POWIAT PŁOŃSKI
 • POWIAT PRZASNYSKI


Szkolenie zawodowe w Ciechanowie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie zrekrutowało uczestników na dwumodułowy kurs obejmujący zadania magazyniera z obsługą operatora wózków jezdniowych

Akcja rekrutacja w Ciechanowie

Trwająca rekrutacja do jednostek opiekuńczo - wychowawczych to wzmożony czas współpracy między jednostkami OHP

Kurs prawa jazdy kat. B - zajęcia praktyczne w Ciechanowie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wspiera rozwój umiejętności swoich uczestników i absolwentów

Aktywne wejście na rynek pracy w Ciechanowie

Wejście na rynek pracy nie jest łatwe, dlatego też staramy się wspierać w tym procesie naszych uczestników - CEiPM w Ciechanowie wdrożyło autorski program w tym zakresie

Rekrutacja - czas start!

W ciechanowskich jednostkach organizacyjnych Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, tj. CEiPM i 7-5 HP rozpoczęła się akcja rekrutacyjna nowych uczestników...

Nauka jazdy w Ciechanowie

W CEiPM w Ciechanowie odbyły się spotkania specjalisty ds. rozwoju zawodowego, oraz doradców zawodowych z kandydatami na kurs prawa jazdy kategorii B.

Kompendium wiedzy dla osoby wchodzącej na rynek pracy

Globalny kryzys może mieć długoterminowy wpływ na kariery zawodowe osób przed 25 rokiem życia...

Kilka słów o sieci EURES

Któż z nas nie myślał o wyjeździe za granicę – nie tylko w celach wypoczynkowych, czy z myślą poznania nowych ludzi, kultury, obyczajów, trybu życia, ale także zarobkowych?

Człowiekiem sukcesu być!

"Kiedy brakuje nam WIZJI, wtedy gonimy za ILUZJĄ."

Ciągła nauka ...popłaca na rynku pracy

Kwalifikacje zawodowe, to nic innego jak nasze umiejętności potwierdzone zazwyczaj świadectwami, dyplomami, certyfikatami czy innymi dokumentami