Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie

Godziny pracy: 8.00-16.00

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie   jest ponad powiatową jednostką OHP, kierującą do młodych ludzi różnorodną ofertę programową, działającą kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży, zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, świadczenia usług edukacyjnych oraz merytorycznego wsparcia jednostek OHP,  realizującą w szczególności zadania w zakresie:


•    działalności z zakresu rozwoju zawodowego (doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych) dla wychowanków i absolwentów jednostek kształcenia i wychowania;
•    badania i diagnozowania lokalnego rynku pracy i usług edukacyjnych; prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej, dotyczących realizowanych zadań
•    prowadzenia usług w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
•    prowadzenia pośrednictwa pracy krajowego i zagranicznego dla bezrobotnej młodzieży i osób poszukujących pracy; organizowania krótkoterminowego zatrudnienia uczniów i studentów
•    przyjmowania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń, wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnianym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne refundowanych wynagrodzeń, a także dokonywania wstępnej oceny i weryfikacji wniosków
•    realizacji projektów rynku pracy, szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy; opracowywania i wdrażania programów lokalnych związanych z problematyką zapobiegania bezrobociu, szczególnie wśród młodzieży; gromadzenia informacji o szkoleniach organizowanych przez inne instytucje edukacyjne/szkoleniowe działające na lokalnym rynku pracy
•    merytorycznego wsparcia jednostek OHP zlokalizowanych na terenie swojego działania, tj.: Hufcami Pracy w Ciechanowie, Mławie i Płońsku w zakresie organizowania przez te jednostki kształcenia i zatrudnienia uczestników; kierowania młodzieży do jednostek OHP realizujących zadania w zakresie kształcenia i wychowania
•    kreowania i organizowania współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy, upowszechniania informacji o prowadzonej działalności w ramach funkcjonujących systemów teleinformatycznych, m.in. Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, promowania wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy jako doświadczonej instytucji działającej kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży


CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY OHP W WARSZAWIE WSPÓŁPRACUJE NA TERENIE WARSZAWY ORAZ POWIATÓW OŚCIENNYCH MIĘDZY INNYMI Z:

 • Powiatowymi Urzędami Pracy;
 • Hufcami Pracy;
 • Publicznymi i prywatnymi uczelniami wyższymi, szkołami ponadgimnazjalnymi - liceami, technikami, szkołami branżowymi, szkołami policealnymi, gimnazjami i szkołami podstawowymi;
 • Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi;
 • Biurami Karier publicznych i prywatnych Uczelni Wyższych;
 • Centrami Integracji Społecznej, Aresztami Śledczymi,
 • Więzieniami;
 • Zakładami poprawczymi;
 • Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi;
 • Cechem Rzemiosł Różnych;
 • Ośrodkami Monaru, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej;

Doradzamy zawodowo

CEiPM w Warszawie na przełomie listopada i grudnia zrealizowało warsztaty edukacyjne oraz giełdę pracy w LI LO im. T. Kościuszki w Rembertowie.

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości

CEiPM w Warszawie we współpracy z ZDZ w Warszawie w dniach 16-17 października zorganizowało szkolenie pt.: „ ABC prowadzenia działalności gospodarczej”...

Gościnnie w mokotowskich jednostkach

9 listopada MCK Warszawa Mokotów i HP 7-32 miały przyjemność gościć młodzież....

Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy

3 listopada odbyły się zajęcia grupowe dla uczniów zorganizowane przez pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie...

Aktywna współpraca w Pruszkowie

Hufiec Pracy 7-26 z Pruszkowa oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Warszawy wspólnie działają na rzecz młodzieży

Inwestycja w umiejętności - kurs prawa jazdy kat. B w Warszawie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim zorganizowała kurs prawa jazdy kat. B.

Prawo jazdy z CEiPM w Warszawie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim zorganizowało dla swoich uczestników Kurs Prawa Jazdy kat. B

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie – rekrutacja

W ramach rekrutacji do Hufca Pracy 7-32 i 7-28 w Warszawie CEiPM organizuje spotkania z potencjalnymi uczestnikami

Pracowite lato w CEiPM Warszawa

Choć wakacje na dobre się rozpoczęły a pogoda zachęca do odpoczynku, to dla pracowników CEiPM w Warszawie to bardzo aktywny czas...

Wakacyjna Giełda Pracy

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie odbyła się Giełda Pracy, zorganizowana przez pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery – Warszawa Mokotów.