Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Młodzieżowe Centrum Kariery Warszawa / Mokotów

Młodzieżowe Centrum Kariery Warszawa / Mokotów

Godziny pracy: 8:00-16:00

MCK świadczą usługi z zakresu:
 - poradnictwa zawodowego;
 - pośrednictwa pracy;

Poradnictwo zawodowe jest usługą cieszącą się największym zainteresowaniem ze strony młodzieży, podobnie jak nauka aktywnego poszukiwania pracy, która na mocy ustawy została włączona jak element doradztwa zawodowego.

Utworzenie w 2004 roku MCIZ pokazało jak duże jest zapotrzebowanie młodzieży na wsparcie w zakresie kształtowania indywidualnej kariery zawodowej i edukacyjnej. Stało się to przyczynkiem do poszerzenia skali działań o utworzenie MCK świadczących poradnictwo zawodowe w formie stacjonarnej.

Obecnie stworzenie możliwości świadczenia przez MCK wsparcia obejmującego zintegrowany układ trzech rodzajów usług jest kolejnym krokiem w kierunku wyjścia naprzeciw indywidualnym potrzebom młodego człowieka.

Działania, jakie podejmują doradcy zawodowi w MCK to:

 1. przygotowanie do podjęcia ważnej decyzji, jaką jest zaplanowanie kariery zawodowej i stworzenie swojego własnego indywidualnego planu działania, indywidualnego planu kariery,
 2. kreowanie postaw przedsiębiorczych, przybliżenie młodzieży procesu samozatrudnienia, oferowanie bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem przedsiębiorców,
 3. wykształcenie wśród młodzieży umiejętności i postaw niezbędnych do właściwego poruszania się po rynku pracy,
 4. przygotowywanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,
 5. wyrobienie nawyku samokształcenia i kształcenia ustawicznego.

Usługa poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy realizowana przez MCK polega na:

 • Realizacji zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej,
 • pomocy w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego,
 • projektowaniu indywidualnych planów działania,
 • udzielaniu indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
 • przygotowywaniu młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery, poprzez:
 • nauczenie technik autoprezentacji,
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
 • badanie preferencji zawodowych, ocenę własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Narzędzie do Badania Kompetencji itp.),
 • organizacji warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy w formie pełnej i skróconej.
Usługi pośrednictwa pracy w MCK świadczą z kolei  pośrednicy pracy,którzy swoje usługi skupiają głównie na:

1. Pośrednictwie pracy w ramach praktycznej nauki zawodu:
a) pozyskiwaniu pracodawców w celu odbycia praktycznej nauki zawodu dla młodzieży będącej wychowankami jednostek opiekuńczo - wychowawczych;
b)weryfikacji kwalifikacji pracodawcy do przyjęcia ucznia;
c)dopasowaniu do uczestnika oferty praktycznej nauki zawodu;
d)monitorowaniu zawierania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego;
2. Monitorowaniu przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP.
3. Indywidualnej i grupowej  informacji o rynku pracy.
4. Pośrednictwu pracy krótkoterminowej i stałej.

Wakacyjna Giełda Pracy

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie odbyła się Giełda Pracy, zorganizowana przez pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery – Warszawa Mokotów.

Planowanie ścieżki edukacyjno - zawodowej

22 czerwca młodzież przebywająca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie, przy ulicy Jachowicza 4, wzięła udział w spotkaniu prowadzonym przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i...

Konflikt – jako nieodłączna część życia społecznego

Konflikt - to słowo które pochodzi z łaciny i oznacza „zderzenie”...

Firma bez rejestracji - czyli o działalności nieewidencjonowanej

Myślisz o własnej firmie, ale boisz się że Twój pomysł nie wypali?

Rekrutacja on- line

Rekrutacja on-line odbywa się poprzez zastosowanie nowych...

Dookoła świata....

Tytuł brzmi dość tajemniczo, ale już zdradzam, że dzisiaj chciałabym zabrać Was na wycieczkę dookoła świata......

Jak się uczyć...żeby się nauczyć ?

Wielu z nas zastanawia się co stoi za sukcesem świetnej pamięci i umiejętności błyskawicznego przyswajania nowych treści...

Pierwsze kroki ścieżki wsparcia uczestników

W trakcie ferii zimowych, w mokotowskim Hufcu Pracy odbyły się zajęcia grupowe dotyczące...

Targi Pracy w Warszawie

23 maja odbyły się Targi Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie

Szkolne Targi Pracy w Warszawie

14 marca w Technikum Ogrodniczym przy Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie odbyły się Szkolne Targi Pracy