Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Radomiu

Godziny pracy: 8:00-16:00


Zadania realizowane przez doradców zawodowych MCIZ  Radom polegają na prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla młodzieży w wieku 15-25 lat przede wszystkim w formie mobilnej, w tym dla:

- uczestników i absolwentów OHP;
- zagrożonej wykluczeniem społecznym;
- niepełnoletniej: uczącej się, przysposabiającej do zawodu;
- dorosłej: uczącej się, poszukującej pracy, bezrobotnej;
- wywodzącej się z trudnych środowisk wychowawczych;
- przebywającej w różnego rodzaju ośrodkach wychowawczych, leczniczych, opiekuńczych, kulturalnych i oświatowych;
- niepełnosprawnej ;
-absolwentów wszystkich rodzajów szkół potrzebujących wsparcia w wejściu na rynku pracy;
1.    udzielaniu porad zawodowych indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
2.  pomocy przy określeniu predyspozycji zawodowych, w kontekście wyboru zawodu, stanowiska pracy, kierunków kształcenia kandydatów przy wyborze zawodu i stanowiska pracy,
3.    udzielaniu informacji o możliwościach szkolenia zawodowego (zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, podwyższenie kwalifikacji, przekwalifikowanie),
4.    prowadzeniu „Banku informacji” o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5.    aktualizowaniu informacji zawodowej oraz jej upowszechnianie,
6. analizowaniu lokalnego rynku pod kątem dotarcia do miejscowości, gdzie dostęp do usług doradcy zawodowego jest utrudniony,
7.    bieżącym analizowaniu stanu bezrobocia na przypisanym terenie oraz rozpoznawanie rynku pracy na określone zawody,
8.    promowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Planów Działania oraz Indywidualnego Projektu Kariery (według określonej metodologii).
9.   badaniu preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywaniu testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Indywidualny Projekt Kariery, Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Narzędzia do Badania Kompetencji itp.),
10.    stosowaniu i upowszechnianiu nowych technologii w zakresie metod i narzędzi informacji,
11.    prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla młodzieży poprzez organizowanie warsztatów tematycznych m.in. z zakresu:
a) informacji o mechanizmach rządzących rynkiem pracy i zasadach poruszania się po nim,
b) zdobycia umiejętności skutecznego poszukiwania i zdobywania pracy,
c) motywowania młodzieży do własnej aktywności na rynku pracy,
12.   inspirowaniu spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń między poszukującymi pracy,
13.   współpracy z innymi podmiotami rynku pracy,
14.   realizowaniu przedsięwzięć z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników OHP oraz młodzieży ze społeczności lokalnej,
15.    opracowywaniu informacji i sporządzaniu sprawozdawczości z zakresu swej działalności,
16.  realizowaniu elementów aktywnego poszukiwania pracy polegającego na nabyciu umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy przez młodzież – na podstawie podręcznika „Szukam pracy” (w zależności od potrzeb i przygotowania merytorycznego doradców zawodowych mogą to być warsztaty w formie pełnej, skróconej, lub zajęcia grupowe wykorzystujące metodologię przedstawioną w podręczniku),
17.    nawiązywaniu współpracy z instytucjami w zakresie określenia potrzeb młodzieży.

ADRESACI DZIAŁAŃ MCIZ:
•  uczniowie będącymi podopiecznymi jednostek opiekuńczo – wychowawczych, oraz absolwenci – do 25 roku życia młodzież w wieku 15-25 lat;
•   młodzież szkolna - stojąca przed wyborem dalszego kierunku kształcenia lub zawodu;
•  młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, zagrożona wykluczeniem społecznym, pochodząca z małych miast i obszarów wiejskich;
•   uczniowie i absolwenci szkół podstawowych,  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych;
•    osoby niepełnosprawne;
•    osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
•  osoby przebywający w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym;PRACOWNICY MCIZ  RADOM

  • 2 DORADCÓW ZAWODOWYCH

Współpraca na rzecz młodzieży w Radomiu

Wznowienie współpracy pomiędzy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu a lokalną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych w Radomiu

W ramach Międzynarodowego Dnia Osób Leworęcznych, 13 sierpnia 2021 w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Radomiu odbyły się zajęcia dla młodzieży

Wychodzimy szerzej – Dzień bez Telefonu Komórkowego

15 lipca odbyło się spotkanie „młodszej” młodzieży z okazji Dnia bez Telefonu Komórkowego...

Rola rodziców w określaniu potencjału dziecka

W Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Radomiu realizowane są działania nie tylko z przyszłymi i obecnymi uczestnikami Ośrodka Szkolenia i Wychowania 7-3, ale także z ich rodzicami.

Znów tworzymy zespół

W czerwcu bieżącego roku w Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach odbyły się warsztaty, pn.: „Znów tworzymy zespół, czyli jak odnowić relacje po powrocie do szkoły”...

Kilka słów o roli świadomego rodzicielstwa

Doradcy zawodowi z MCIZ w Radomiu zainicjowali przedsięwzięcie zapraszając do współpracy położne z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego .

Doradztwo zawodowe w Radomiu

W MCIZ OHP w Radomiu od początku roku odbywają się spotkania z przyszłymi i obecnymi uczestnikami Ośrodka Szkolenia i Wychowania 7-3, oraz z młodzieżą ...

Asertywnym być...

W codziennym życiu spotykają nas różne problemy i trudne sytuacje...

Samodoskonalenie i rozwój zawodowy radomskich doradców zawodowych

Dnia 27 kwietnia 2021 roku doradcy zawodowi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Radomiu uczestniczyli w konferencji on-line pt. „Rola i znaczenie doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami...

Młodzi spawacze - już z kwalifikacjami

6 listopada CEiPM w Radomiu zakończył się kurs zawodowy Spawacz metodą MAG 135 – przeznaczony dla młodzieży będącej uczestnikami OHP...