Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach

Godziny pracy: 8:00-16:00

Zadania realizowane przez doradców zawodowych MCIZ  Siedlce polegają na prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla młodzieży w wieku 15-25 lat przede wszystkim w formie mobilnej, w tym dla:


- uczestników i absolwentów OHP;
- zagrożonej wykluczeniem społecznym;
- niepełnoletniej: uczącej się, przysposabiającej do zawodu;
- dorosłej: uczącej się, poszukującej pracy, bezrobotnej;
- wywodzącej się z trudnych środowisk wychowawczych;
- przebywającej w różnego rodzaju ośrodkach wychowawczych, leczniczych, opiekuńczych, kulturalnych i oświatowych;
- niepełnosprawnej ;
-absolwentów wszystkich rodzajów szkół potrzebujących wsparcia w wejściu na rynku pracy;

1.    udzielaniu porad zawodowych indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
2.  pomocy przy określeniu predyspozycji zawodowych, w kontekście wyboru zawodu, stanowiska pracy, kierunków kształcenia kandydatów przy wyborze zawodu i stanowiska pracy,
3.    udzielaniu informacji o możliwościach szkolenia zawodowego (zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, podwyższenie kwalifikacji, przekwalifikowanie),
4.    prowadzeniu „Banku informacji” o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5.    aktualizowaniu informacji zawodowej oraz jej upowszechnianie,
6. analizowaniu lokalnego rynku pod kątem dotarcia do miejscowości, gdzie dostęp do usług doradcy zawodowego jest utrudniony,
7.    bieżącym analizowaniu stanu bezrobocia na przypisanym terenie oraz rozpoznawanie rynku pracy na określone zawody,
8.    promowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Planów Działania oraz Indywidualnego Projektu Kariery (według określonej metodologii).
9.    badaniu preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywaniu testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Indywidualny Projekt Kariery, Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Narzędzia do Badania Kompetencji itp.),
10.    stosowaniu i upowszechnianiu nowych technologii w zakresie metod i narzędzi informacji,
11.    prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla młodzieży poprzez organizowanie warsztatów tematycznych m.in. z zakresu:
a) informacji o mechanizmach rządzących rynkiem pracy i zasadach poruszania się po nim,
b) zdobycia umiejętności skutecznego poszukiwania i zdobywania pracy,
c) motywowania młodzieży do własnej aktywności na rynku pracy,
12.    inspirowaniu spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń między poszukującymi pracy,
13.    współpracy z innymi podmiotami rynku pracy,
14.   realizowaniu przedsięwzięć z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników OHP oraz młodzieży ze społeczności lokalnej,
15.    opracowywaniu informacji i sporządzaniu sprawozdawczości z zakresu swej działalności,
16. realizowaniu elementów aktywnego poszukiwania pracy polegającego na nabyciu umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy przez młodzież – na podstawie podręcznika „Szukam pracy” (w zależności od potrzeb i przygotowania merytorycznego doradców zawodowych mogą to być warsztaty w formie pełnej, skróconej, lub zajęcia grupowe wykorzystujące metodologię przedstawioną w podręczniku),
17.    nawiązywaniu współpracy z instytucjami w zakresie określenia potrzeb młodzieży.
ADRESACI DZIAŁAŃ MCIZ:
• uczniowie będącymi podopiecznymi jednostek opiekuńczo – wychowawczych, oraz absolwenci – do 25 roku życia młodzież w wieku 15-25 lat;
• młodzież szkolna - stojąca przed wyborem dalszego kierunku kształcenia lub zawodu;
• młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, zagrożona wykluczeniem społecznym, pochodząca z małych miast i obszarów wiejskich;
•   uczestnicy i absolwenci OHP;
•  uczniowie i absolwenci szkół podstawowych,  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych;
•   osoby niepełnosprawne;
•   osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
• osoby przebywający w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym;


Pracownicy MCIZ  Siedlce

  • 2 DORADCÓW  ZAWODOWYCH

Aktywizacja zawodowa osadzonych

Czas wakacji jest tym momentem, kiedy specjaliści rozwoju zawodowego MWK OHP wychodzą z działalnością promocyjno – informacyjną, oraz aktywizacyjno – doradczą do zróżnicowanych jednostek i instytucji...

Wakacyjna promocja działalności

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach prowadzi w okresie wakacyjnym szereg działań o tematyce informacyjno – promocyjnej związanej z działalnością i usługami świadczonymi przez terenowe placówki rozwoju...

Już wkrótce... absolwenci

Podopieczni siedleckiej jednostki opiekuńczo - wychowawczej, chętnie odwiedzają specjalistów rozwoju zawodowego siedleckiego CEiPM.

Mobilne dni otwarte? …- czemu nie

Jesienne dni otwarte w postaci mobilnej …to dość ciekawa inicjatywa

A może....Franchising ?

Zapewne nie są Ci obce rozpoznawalne i słyszane marki takie jak: Big Star, Da Grasso, McDonald’s...

Letnie wartości – motywacją do działania?

Doradcy zawodowi MCIZ Siedlce przeprowadzili cykl spotkań w młodzieżą w...

Komunikacja, praca w grupie, kreatywność… - czy ja to potrafię?

Uczniowie - pomimo zbilżającego się okresu wakacyjnego bardzo licznie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniach z doradcami zawodowymi z CEiPM OHP w Siedlcach

Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby

29 maja w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim miała miejsce konferencja zorganizowana przez tamtejszą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną , pod hasłem „Doradztwo zawodowe – oczekiwania i...

W labiryncie ….rynku pracy

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach rozpoczął się cykl zajęć grupowych z doradztwa zawodowego, w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”

Warsztaty z doradcą zawodowym

Dobiegły końca grupowe warsztaty z doradcą zawodowym MCIZ Siedlce dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS II” w 7-18 HP w Garwolinie