Strona główna  >   Lista aktualności   >   Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Mazowiecka  Wojewódzka Komenda OHP informuje, że z dniem 
1 sierpnia 2019 roku weszło w życie  Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2019, poz. 1395). 
Zmiana rozporządzenia polega między innymi na dodaniu przepisu, który w przypadku zmiany najniższych stawek wynagrodzenia młodocianych pozwoli pracodawcy, który ma zawartą umowę o refundację wynagrodzeń wnioskować o zmianę zapisów takiej umowy. Na złożenie wniosku w tej sprawie pracodawca będzie miał 30 dni od daty wejścia w życie nowych stawek wynagrodzeń młodocianych. Dzięki temu będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom od dnia ich wejścia w życie.
Pracodawca, który nie złoży wniosku we wskazanym terminie będzie mógł uzyskać refundację w wysokości odpowiadającej nowym wyższym stawkom wynagrodzenia od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
O zmianę umowy w zakresie refundacji za okres od dnia wejścia w życie zmiany wysokości najniższych stawek wynagrodzeń młodocianych  należy wystąpić do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego bezpośrednio (tj.dla jednostek MWK OHP -  Siedlce, Warszawa, Ostrołęka, Płock, Radom, Ciechanów),  albo za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców.
Nadmieniamy, że właściwa Wojewódzka Komenda OHP  rozpatruje wnioski o zmianę umowy w zakresie wysokości refundacji zgodnie z kolejnością ich wpływu, do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy określonych w planie finansowym na dany rok.


http://www.mazowiecka.ohp.pl/strona.php/65_refundacja_wynagrodzen_mlodocianych.html 

DATA PUBLIKACJI: 2019-08-29 » Pozostałe aktualności