Strona główna  >   DEBATA ZA I PRZECIW

DEBATA ZA I PRZECIW

Projekt „Debata za i przeciw” został przygotowany przez Fundację Edusa i otrzymał dofinansowanie z Fundacji Batorego.  Będzie realizowany w partnerstwie z Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w okresie od 02.02.2015 do 30.04.2016. Istotą projektu jest promowanie wśród młodzieży aktywności obywatelskiej, tolerancji, wspieranie w edukacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Projekt zakłada wprowadzenie do życia codziennego technik wywodzących się z metod dyskusyjnych, które wykorzystywane są w pracy pedagogicznej i psychologicznej. Projekt angażuje do wspólnej debaty i spotkań edukacyjno-szkoleniowych młodzież w wieku 13-25 lat z województwa mazowieckiego.  Weźmie w nim udział młodzież z OHP oraz podopieczni warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.Podczas projektu zaplanowano realizację następujących działań:

1. Debata umożliwiająca nabywanie przez młodzież praktycznych umiejętności i postaw, niezbędnych do budowania społeczeństwa obywatelskiego, której zwieńczeniem będzie powołanie Młodzieżowej Rady Liderów w Sieci przy Fundacji Edusa.

2. Działania służące uczeniu postaw tolerancji i przeciwdziałaniu dyskryminacji poprzez przygotowanie i wydanie podręcznika pt. „Vademecum tolerancji dla współczesnej młodzieży” .

3. Działania służące poszerzeniu wiedzy oraz umiejętności korzystania z technologii informatycznej oraz poprawy sytuacji młodzieży zagrożonej marginalizacją.


Rezultatem projektu będzie pobudzenie młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną do uczestnictwa w życiu publicznym, uwrażliwienie młodzieży na wszechobecną różnorodność postaw, wyznawanych przekonań, idei oraz kształtowanie tolerancji i szacunku dla odmienności, zwiększenie dostępu o usług edukacyjnych i szkoleniowych dla młodzieży szczególnie zagrożonej wykluczeniem, wzmocnienie podejmowania przez młodzież samodzielnych inicjatyw w celu dalszego rozwoju, właściwej dla siebie efektywności działania i znalezienia swojego miejsca w społeczności.