Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Młodzieżowe Centrum Kariery w Kozienicach

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kozienicach

Godziny pracy: 8:00-16:00

MCK świadczą usługi z zakresu:
 - poradnictwa zawodowego;
 - pośrednictwa pracy;

Poradnictwo zawodowe jest usługą cieszącą się największym zainteresowaniem ze strony młodzieży, podobnie jak nauka aktywnego poszukiwania pracy, która na mocy ustawy została włączona jak element doradztwa zawodowego.

Utworzenie w 2004 roku MCIZ pokazało jak duże jest zapotrzebowanie młodzieży na wsparcie w zakresie kształtowania indywidualnej kariery zawodowej i edukacyjnej. Stało się to przyczynkiem do poszerzenia skali działań o utworzenie MCK świadczących poradnictwo zawodowe w formie stacjonarnej.

Obecnie stworzenie możliwości świadczenia przez MCK wsparcia obejmującego zintegrowany układ trzech rodzajów usług jest kolejnym krokiem w kierunku wyjścia naprzeciw indywidualnym potrzebom młodego człowieka.

Działania, jakie podejmują doradcy zawodowi w MCK to:

 1. przygotowanie do podjęcia ważnej decyzji, jaką jest zaplanowanie kariery zawodowej i stworzenie swojego własnego indywidualnego planu działania, indywidualnego planu kariery,
 2. kreowanie postaw przedsiębiorczych, przybliżenie młodzieży procesu samozatrudnienia, oferowanie bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem przedsiębiorców,
 3. wykształcenie wśród młodzieży umiejętności i postaw niezbędnych do właściwego poruszania się po rynku pracy,
 4. przygotowywanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,
 5. wyrobienie nawyku samokształcenia i kształcenia ustawicznego.

Usługa poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy realizowana przez MCK polega na:

 • Realizacji zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej,
 • pomocy w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego,
 • projektowaniu indywidualnych planów działania,
 • udzielaniu indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
 • przygotowywaniu młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery, poprzez:
 • nauczenie technik autoprezentacji,
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
 • badanie preferencji zawodowych, ocenę własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Narzędzie do Badania Kompetencji itp.),
 • organizacji warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy w formie pełnej i skróconej.
Usługi pośrednictwa pracy w MCK świadczą z kolei  pośrednicy pracy,którzy swoje usługi skupiają głównie na:

1. Pośrednictwie pracy w ramach praktycznej nauki zawodu:
a) pozyskiwaniu pracodawców w celu odbycia praktycznej nauki zawodu dla młodzieży będącej wychowankami jednostek opiekuńczo - wychowawczych;
b)weryfikacji kwalifikacji pracodawcy do przyjęcia ucznia;
c)dopasowaniu do uczestnika oferty praktycznej nauki zawodu;
d)monitorowaniu zawierania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego;
2. Monitorowaniu przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP.
3. Indywidualnej i grupowej  informacji o rynku pracy.
4. Pośrednictwu pracy krótkoterminowej i stałej.

Kontynuacja współpracy w Kozienicach

W Kozienicach odbyło się spotkanie pośrednika pracy Młodzieżowego Centrum Kariery z Panią Moniką Górnicką – sekretarzem szkoły ZDZ

W grupie wsparcia

Doradca zawodowy kozienickiego MCK w ramach Wojewódzkiego programu „STOP agresji” poprowadził kilka spotkań warsztatowych z uczestnikami miejscowej jednostki 7 – 13 HP.

Imieniny Ziemi

22 kwietnia w Młodzieżowym Centrum Kariery oraz Hufcu Pracy 7-13 w Kozienicach pod hasłem „Dzień Ziemi” obchodzono imieniny ziemi, podczas których młodzież będąca pod opieką OHP uczestniczyła w zajęciach grupowych...

Rekrutacyjna promocja w Zwoleniu

Miesiąc lipiec to intensywny czas rekrutacji młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Ochotniczych Hufców Pracy ...

Agroturystyka - pomysł na biznes

Gospodarstwo agroturystyczne to doskonały pomysł na...

Kilka słów o ...

Człowiek mówi, zachowuje się i wysyła różnego rodzaju sygnały niewerbalne tak, aby zakomunikować swojemu otoczeniu kim jest albo za kogo chciałaby być postrzegany i uważany...

Jak czytać ogłoszenia o pracę....

Jak ustrzec się przed nieuczciwymi pracodawcami, którzy zamierzają jedynie wykorzystać osobę...

Pułapki w CV - jak ich unikać ?

Oto przegląd najczęstszych błędów i zarazem garść praktycznych wskazówek, jak zbudować CV, które będzie nas godnie reprezentowało

CV jako ……wizytówka?

Za pośrednictwem CV można, a nawet trzeba - zaprezentować się potencjalnemu szefowi w taki sposób, aby

Oswoić STRES...?

Każdy z nas wie, czym jest stres. Ten strach podczas sprawdzianów czy egzaminów potrafi doprowadzić do zablokowania naszej wiedzy - a zatem…., jak go uniknąć?