Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie

Godziny pracy: 8:00-16:00

Zadania realizowane przez doradców zawodowych MCIZ  Warszawa polegają na prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla młodzieży w wieku 15-25 lat przede wszystkim w formie mobilnej, w tym dla:

- uczestników i absolwentów OHP;
- zagrożonej wykluczeniem społecznym;
- niepełnoletniej: uczącej się, przysposabiającej do zawodu;
- dorosłej: uczącej się, poszukującej pracy, bezrobotnej;
- wywodzącej się z trudnych środowisk wychowawczych;
- przebywającej w różnego rodzaju ośrodkach wychowawczych, leczniczych, opiekuńczych, kulturalnych i oświatowych;
- niepełnosprawnej ;
-absolwentów wszystkich rodzajów szkół potrzebujących wsparcia w wejściu na rynku pracy;

1.  udzielaniu porad zawodowych indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
2. pomocy przy określeniu predyspozycji zawodowych, w kontekście wyboru zawodu, stanowiska pracy, kierunków kształcenia kandydatów przy wyborze zawodu i stanowiska pracy,
3. udzielaniu informacji o możliwościach szkolenia zawodowego (zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, podwyższenie kwalifikacji, przekwalifikowanie),
4.  prowadzeniu „Banku informacji” o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5.  aktualizowaniu informacji zawodowej oraz jej upowszechnianie,
6. analizowaniu lokalnego rynku pod kątem dotarcia do miejscowości, gdzie dostęp do usług doradcy zawodowego jest utrudniony,
7.   bieżącym analizowaniu stanu bezrobocia na przypisanym terenie oraz rozpoznawanie rynku pracy na określone zawody,
8.   promowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Planów Działania oraz Indywidualnego Projektu Kariery (według określonej metodologii).
9. badaniu preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywaniu testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Indywidualny Projekt Kariery, Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Narzędzia do Badania Kompetencji itp.),
10. stosowaniu i upowszechnianiu nowych technologii w zakresie metod i narzędzi informacji,
11. prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla młodzieży poprzez organizowanie warsztatów tematycznych m.in. z zakresu:
a) informacji o mechanizmach rządzących rynkiem pracy i zasadach poruszania się po nim,
b) zdobycia umiejętności skutecznego poszukiwania i zdobywania pracy,
c) motywowania młodzieży do własnej aktywności na rynku pracy,
12. inspirowaniu spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń między poszukującymi pracy,
13.  współpracy z innymi podmiotami rynku pracy,
14.  realizowaniu przedsięwzięć z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników OHP oraz młodzieży ze społeczności lokalnej,
15.  opracowywaniu informacji i sporządzaniu sprawozdawczości z zakresu swej działalności,
16. realizowaniu elementów aktywnego poszukiwania pracy polegającego na nabyciu umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy przez młodzież – na podstawie podręcznika „Szukam pracy” (w zależności od potrzeb i przygotowania merytorycznego doradców zawodowych mogą to być warsztaty w formie pełnej, skróconej, lub zajęcia grupowe wykorzystujące metodologię przedstawioną w podręczniku),
17.  nawiązywaniu współpracy z instytucjami w zakresie określenia potrzeb młodzieży.

ADRESACI DZIAŁAŃ MCIZ:

•    uczniowie będącymi podopiecznymi jednostek opiekuńczo – wychowawczych, oraz absolwenci – do 25 roku życia młodzież w wieku 15-25 lat;
•    młodzież szkolna - stojąca przed wyborem dalszego kierunku kształcenia lub zawodu;
•    młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, zagrożona wykluczeniem społecznym, pochodząca z małych miast i obszarów wiejskich;
•    uczestnicy i absolwenci OHP;
•    uczniowie i absolwenci szkół podstawowych,  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych;
•    osoby niepełnosprawne;
•    osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
•    osoby przebywający w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym;

W MCIZ Warszawa pracuje
- 2 doradców zawodowych

Planowanie ścieżki edukacyjno - zawodowej

22 czerwca młodzież przebywająca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie, przy ulicy Jachowicza 4, wzięła udział w spotkaniu prowadzonym przez doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i...

Wykorzystaj siłę nawyku

Żyjemy w szalonym tempie. Często nie mamy czasu na długie analizowanie sytuacji, w której się znaleźliśmy, a mimo to okoliczności wymuszają na nas szybkie podejmowanie decyzji.

Co nam w duszy gra ? Osobowość a muzyka

Muzyki słuchamy praktycznie wszędzie...

Kompetencje społeczne w praktyce

Aktywne planowanie rozwoju zawodowego – to tytuł dwudniowego projektu zrealizowanego przez doradcę zawodowego z CEiPM w Warszawie dla ...

Zimowy maraton kariery

W trakcie ferii zimowych, zespół MCIZ z Warszawy, zorganizował Zimowy Maraton Kariery...

OHP na pikniku - DLA NIEPODLEGŁEJ

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie oraz przedstawiciele z Hufców Pracy 7-6 i 7-32 wzięli udział w pikniku „Dla Niepodległej 1918-2018”....

Letni Maraton Kariery

W Warszawie miało miejsce wydarzenie przygotowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Warszawie pod hasłem - Letni Maraton Kariery

Lipcowe rewolucje z OHP

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie zorganizowało cykl warsztatów pod hasłem „Lipcowe Rewolucje z OHP”

Wakacyjne warsztaty w Jaciążku

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Jaciążku, dla uczestników pierwszego turnusu wypoczynkowego - młodzieży - będącej podopiecznymi Hufców Pracy z terenu Mazowsza - odbyły się Wakacyjne Warsztaty z...