Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Płocku

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Płocku

Godziny pracy: 8:00-16:00


Zadania realizowane przez doradców zawodowych MCIZ  Płock polegają na prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla młodzieży w wieku 15-25 lat przede wszystkim w formie mobilnej, w tym dla:

- uczestników i absolwentów OHP;
- zagrożonej wykluczeniem społecznym;
- niepełnoletniej: uczącej się, przysposabiającej do zawodu;
- dorosłej: uczącej się, poszukującej pracy, bezrobotnej;
- wywodzącej się z trudnych środowisk wychowawczych;
- przebywającej w różnego rodzaju ośrodkach wychowawczych, leczniczych, opiekuńczych, kulturalnych i oświatowych;
- niepełnosprawnej ;
-absolwentów wszystkich rodzajów szkół potrzebujących wsparcia w wejściu na rynku pracy;

1.    udzielaniu porad zawodowych indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
2.  pomocy przy określeniu predyspozycji zawodowych, w kontekście wyboru zawodu, stanowiska pracy, kierunków kształcenia kandydatów przy wyborze zawodu i stanowiska pracy,
3.    udzielaniu informacji o możliwościach szkolenia zawodowego (zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, podwyższenie kwalifikacji, przekwalifikowanie),
4.    prowadzeniu „Banku informacji” o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
5.    aktualizowaniu informacji zawodowej oraz jej upowszechnianie,
6. analizowaniu lokalnego rynku pod kątem dotarcia do miejscowości, gdzie dostęp do usług doradcy zawodowego jest utrudniony,
7.    bieżącym analizowaniu stanu bezrobocia na przypisanym terenie oraz rozpoznawanie rynku pracy na określone zawody,
8.    promowaniu i wdrażaniu Indywidualnych Planów Działania oraz Indywidualnego Projektu Kariery (według określonej metodologii).
9.    badaniu preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywaniu testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Indywidualny Projekt Kariery, Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Narzędzia do Badania Kompetencji itp.),
10.    stosowaniu i upowszechnianiu nowych technologii w zakresie metod i narzędzi informacji,
11.    prowadzeniu poradnictwa zawodowego dla młodzieży poprzez organizowanie warsztatów tematycznych m.in. z zakresu:
a) informacji o mechanizmach rządzących rynkiem pracy i zasadach poruszania się po nim,
b) zdobycia umiejętności skutecznego poszukiwania i zdobywania pracy,
c) motywowania młodzieży do własnej aktywności na rynku pracy,
12.    inspirowaniu spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń między poszukującymi pracy,
13.    współpracy z innymi podmiotami rynku pracy,
14.   realizowaniu przedsięwzięć z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy dla uczestników OHP oraz młodzieży ze społeczności lokalnej,
15.    opracowywaniu informacji i sporządzaniu sprawozdawczości z zakresu swej działalności,
16. realizowaniu elementów aktywnego poszukiwania pracy polegającego na nabyciu umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy przez młodzież – na podstawie podręcznika „Szukam pracy” (w zależności od potrzeb i przygotowania merytorycznego doradców zawodowych mogą to być warsztaty w formie pełnej, skróconej, lub zajęcia grupowe wykorzystujące metodologię przedstawioną w podręczniku),
17.    nawiązywaniu współpracy z instytucjami w zakresie określenia potrzeb młodzieży.

ADRESACI DZIAŁAŃ MCIZ:
•  uczniowie będącymi podopiecznymi jednostek opiekuńczo – wychowawczych, oraz absolwenci – do 25 roku życia młodzież w wieku 15-25 lat;
•   młodzież szkolna - stojąca przed wyborem dalszego kierunku kształcenia lub zawodu;
•  młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, zagrożona wykluczeniem społecznym, pochodząca z małych miast i obszarów wiejskich;
•   uczniowie i absolwenci szkół podstawowych,  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych;
•    osoby niepełnosprawne;
•    osoby bezrobotne i poszukujące pracy;
•  osoby przebywający w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym;PRACOWNICY MCIZ  PŁOCK

  • 2 DORADCÓW ZAWODOWYCH

Wybieramy… rekrutujemy…

23 czerwca doradcy zawodowi MCIZ w Płocku, na specjalne zaproszenie Ewy Nowak, pedagog Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, przeprowadzili dla młodzieży spotkanie z zakresu orientacji zawodowej pn. „Planuję karierę...

Aktywni Młodzi

9 czerwca, w ramach wieloletniej współpracy z Zespołem Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, pracownicy rozwoju zawodowego z płockiej jednostki OHP, zostali zaproszeni na spotkanie z podopiecznymi HP 7-11 w celu...

Praca, która szuka człowieka

W wyniku wieloletniej współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych w Studzieńcu pracownicy CEiPM OHP w Płocku 1 czerwca zorganizowali zajęcia dedykowane...

W Dzień Dziecka spełniamy marzenia...

Po wielu miesiącach nauki zdalnej spotkanie w szkolnych ławkach z „nowymi” - starymi kolegami było wyzwaniem dla naszych podopiecznych

Poszukiwany, poszukiwana...

20 kwietnia, pracownicy MCIZ OHP w Płocku, spotkali się on-line z młodzieżą ósmych klas w celu...

VI Targi Edukacyjno-Zawodowe „Bieg do przyszłości”

13 kwietnia CEiPM w Płocku uczestniczyło w VI Targach Edukacyjno-Zawodowych - „Bieg do przyszłości”

Komptenecje przyszłości ?

Niepewna przyszłość stawia określone zadania do pracy nad sobą....

XII edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

22 listopada w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości pracownicy CEiPM OHP w Płocku przeprowadzili zajęcia warsztatowe ...

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Płockich Targów Aktywności i Przedsiębiorczości, które będą miały miejsce 8 października 2019r.

Wakacyjna praco witaj!

Pod takim hasłem 19 czerwca - po raz kolejny odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Technicznych w Płocku