Ośrodki Szkolenia Zawodowego

Są to jednostki organizujące i realizujące dla młodzieży szkolenia zawodowe, których celem jest przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Zadania w Ośrodku Szkolenia Zawodowego realizuje specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Zadania polegają m.in. na realizacji takich działań jak:
 • planowanie kierunków rozwoju zawodowego w oparciu o diagnozę potrzeb i oczekiwań klientów; rozpoznawanie indywidualnych możliwości i uzdolnień młodzieży i dorosłych, zgłaszających się do CEiPM,
 • pomoc przy określeniu predyspozycji zawodowych, w kontekście wyboru zawodu, stanowiska pracy, kierunków kształcenia itp.,
 • udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego (zdobycie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie zawodowe, podwyższenie kwalifikacji, przekwalifikowanie),
 • organizowanie i prowadzenie konsultacji indywidualnych, grupowych spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów z zakresu nauki aktywnego poszukiwania pracy i poradnictwa zawodowego,
 • analizowanie rynku pracy z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych,
 • planowanie szkoleń i upowszechnianie planów szkoleniowych,
 • koordynowanie działalności szkoleniowej obywa się na poziomie CEiPM

Szkolenia powinny być dobierane indywidualnie, do potrzeb klienta tak, aby umożliwić:
 1. osobom nie posiadającym kwalifikacji zawodowych - nabycie ich,
 2. posiadającym niewystarczające kwalifikacje zawodowe – uzupełnienie kwalifikacji lub dostosowanie posiadanej wiedzy do wymogów zawodu,
 3. osobom, które nie są w stanie pracować w dotychczasowym zawodzie – nabycie kwalifikacji w innym zawodzie,
 4. osobom nie posiadającym umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia – przygotowanie do samodzielnego poruszania się po rynku pracy
Organizacja szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami pracodawców powinna być poprzedzona szczegółową analizą lokalnego rynku pracy, zdiagnozowaniem zainteresowań uczestników oraz potrzeb konkretnych pracodawców, którzy zagwarantują zatrudnienie absolwentów szkoleń. Warunkiem koniecznym jest współpraca z pracodawcami i zapewnienie gwarancji zatrudnienia.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 60 C
06-400 Ciechanów

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce

ul. Zawadzkiego 1A
07-410 Ostrołęka

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach

ul. Leśna 3
26-670 Pionki