Strona główna  >   Młodzieżowa Akademia Umiejętności

Młodzieżowa Akademia Umiejętności


Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności”, realizowany w okresie od 1 maja do 31 sierpnia 2010 r., służy podniesieniu poziomu wiedzy młodzieży i poszerzeniu możliwości jej usamodzielniania się.
Projekt przeznaczony jest dla uczestników OHP w wieku 16-20 lat, pochodzących z rodzin o niskim statusie materialnym, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych bezrobociem, dla dziewcząt i chłopców, którzy wymagają konkretnych form wsparcia.

Z tego względu w projekcie przewidziano pomoc młodym ludziom w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji, nauki języków obcych oraz diagnozowania potencjału zawodowego każdego z nich.

Twórcom „Młodzieżowej Akademii Umiejętności” zależało przede wszystkim, aby uczestniczący w niej uczniowie:
- zwiększyli wiedzę na temat ich potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych
- podwyższyli swoją motywację do nauki bądź uzyskiwania i podnoszenia zawodowych kwalifikacji
- nabyli czy też podnieśli umiejętności posługiwania się językiem obcym
- nauczyli się jak zaplanować swoją dalszą ścieżkę edukacyjno-zawodową
- poprawili indywidualną ocenę własnej osoby
- zdobyli informacje, jak mogą sobie radzić ze stresem oraz z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Aby osiągnąć powyższe cele w programie znalazły się:

• Warsztaty aktywizująco-doradcze - prowadzone przez wykwalifikowanych doradców zawodowych
• Cykl szkoleń specjalistycznych - uwzględniających zapotrzebowanie lokalnych rynków pracy i kończących się zaświadczeniem uzyskania konkretnych kwalifikacji zawodowych
• Kursy językowe – z naciskiem na język „branżowy”
• Lokalne sprawdziany umiejętności zawodowych
• Centralne sprawdziany umiejętności zawodowych – (dla laureatów sprawdzianów lokalnych)
• Staże zawodowe – dwutygodniowe staże u pracodawców, w zawodach, w których młodzież odbędzie szkolenie zawodowe, w ramach projektu.
Zajęcia odbywają się w grupach 15-osobowych, pod stałą opieką wychowawcy. Uczestnicy na czas trwania projektu objęci są ubezpieczeniem. Mają też zapewnione na czas warsztatów wyżywienie (w zależności od ilości godzin szkoleniowych) oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Udział młodzieży w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

W 2010 r. projekt „Młodzieżowa Akademia Umiejętności” realizowany jest w następujących jednostkach MWK OHP:
 
OSIW Zwoleń - gimnazjaliści,
ul. Kościuszki 39, (048) 676-21-12,
osiw.zwolen@mazowiecka.ohp.pl

OHP 7-32 Grodzisk Maz.,
ul. Kilińskiego 8c, (022) 724-09-85,
hp7-31@mazowiecka.ohp.pl