Strona główna  >   OHP jako realizator usług rynku pracy

OHP jako realizator usług rynku pracy


Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła realizację Ogólnopolskiego Projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 – Ochotnicze Hufce Pracy projekty systemowe.
W wyniku realizacji projektu przewidywane jest utworzenie na terenie całego kraju w latach 2009-2013 - 365 nowych jednostek, w tym: 150 Młodzieżowych Centrów Kariery (MCK), 150 Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) i 65 Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ).


Szczegółowy plan utworzenia jednostek w podziale na lata :

- w roku 2009 – 60 MCK, 60 PPP i 10 OSZ;

- w roku 2010 – 20 MCK, 20 PPP i 10 OSZ;

- w roku 2011 – 20 MCK, 20 PPP i 15 OSZ;

- w roku 2012 – 20 MCK, 20 PPP i 15OSZ;

- w roku 2013 – 30 MCK, 30 PPP i 15 OSZ.


Tworzone w ramach projektu jednostki MCK, PPP i OSZ – powstaną w wyniku porozumień zawartych z partnerami samorządowymi, którzy odpowiadając na potrzeby lokalne z zakresu aktywizacji zawodowej młodzieży, udostępnią lokale na prowadzenie usług przez Ochotnicze Hufce Pracy.
Działaniami projektu planuje się objęcie 25 tys. młodzieży w wieku 15-25 lat, w tym 600 bezrobotnych, i 2440 nieaktywnych zawodowo. Wsparcie zostanie skierowane do osób bezrobotnych lub poszukujących pracy o zróżnicowanym poziomie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, absolwentów szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych; osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaniedbanych wychowawczo, pochodzących ze środowisk niedostosowanych społecznie, wymagających wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń.

Ponadto beneficjentami projektu zostanie 365 osób kadry OHP, bezpośrednio pracującej z młodzieżą, która uczestniczyć będzie w szkoleniach podwyższających ich kwalifikacje.

Realizacja projektu umożliwi młodzieży dostęp do kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń. Beneficjenci korzystać będą z usług w sposób indywidualny i grupowy na zasadzie powszechnej dostępności i nieodpłatnie.

W ramach projektu planuje się również zorganizowanie 96 targów pracy w całej Polsce oraz opracowanie materiałów w tym multimedialnych i online, w formie podręcznika, ulotek z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń.