Strona główna  >   Nowe perspektywy 2

Nowe perspektywy 2


Z dniem 1 lipca 2013 r. rozpoczyna się nabór do projektu systemowego „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Projekt skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym – w tym osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, która ze względu na ograniczenia materialne bądź środowiskowe ma utrudniony start życiowy. Zakończenie projektu przewidywane jest na czerwiec 2014 roku.

Na Mazowszu objętych wsparciem zostanie 110 uczestników: 50 osób w wieku 15-17 lat (kategoria A) i 60 w wieku 18-25 (kategoria B), pochodzących z obszarów lub środowisk, w których ww. ograniczenia są często spotykane.

W ramach projektu zostało przewidziane m.in.: wsparcie opiekuńczo-wychowawcze (w tym wyjścia kulturalno-edukacyjne), działania motywacyjne (zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem) czy zajęcia szkoleniowe (warsztaty, szkolenia i kursy dopasowane do kategorii wiekowej, mające na celu rozwinięcie kwalifikacji i kompetencji zawodowych np. szkolenia językowe, komputerowe i kurs prawa jazdy).

Dobór szkoleń, kursów i warsztatów nastąpi w oparciu o potrzeby beneficjentów, lecz także z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej na Mazowszu. Dotyczy to zwłaszcza kwestii związanych z zatrudnieniem, tzn. uczestnikom będzie sugerowane odbycie takich kursów i praktyk zawodowych, które z jednej strony będą odpowiadać ich preferencjom, z drugiej zaś będą odpowiedzią na sygnały płynące z rynku pracy. To skojarzenie będzie miało charakter lokalny, tzn. będzie uwzględniać zapotrzebowanie miejscowych pracodawców na nowych, wykwalifikowanych pracowników.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Projekt będzie realizowany w następujących jednostkach OHP:

CEiPM w Ostrołęce,
ul. Zawadzkiego 1A, (29)769-15-61
ceipm.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl
Koordynator lokalny projektu: Dariusz Małkowski
 

CEiPM w Płocku
ul. 3-go Maja 18, (24) 264-05-42
ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl
Koordynator lokalny projektu: Małgorzata Kowalska
 

CEiPM w Radomiu
ul. Miła 17, (48) 362-25-01
ceipm.radom@mazowiecka.ohp.pl
Koordynator lokalny projektu: Henryk Słomka

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z wymienionymi wyżej jednostkami organizacyjnymi Ochotniczych Hufców Pracy.