Strona główna  >   Gwarancje dla młodzieży

Gwarancje dla młodzieży


Gwarancje dla młodzieży to propozycja Komisji Europejskiej przedstawiona w 2012 r. w ramach Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package). Stanowią one skierowany do państw członkowskich postulat zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Postulat Komisji Europejskiej w sprawie Gwarancji dla młodzieży wprowadza definicję młodzieży NEET (not in employment, education or training) – młodzieży, która nie uczy się, nie pracuje i nie uczestniczy w żadnych formach dokształcania; jest to grupa docelowa Programu. Wsparcie OHP adresowane będzie przede wszystkim do młodzieży znajdującej się – z powodu uwarunkowań rodzinnych oraz środowiskowych – w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi. Konkretne działania na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży zostaną zróżnicowane z jednej strony w zależności od statusu konkretnej osoby, jej sytuacji życiowej, środowiskowej, wykształcenia oraz warunków materialnych, z drugiej od jej predyspozycji zawodowych określonych przez profesjonalnego doradcę zawodowego.Działania koncentrować się będą wokół staży zawodowych, szkoleń i kursów w kierunkach wskazywanych jako zawody deficytowe, wobec których istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy