Strona główna  >   Obudź swój potencjał

Obudź swój potencjał


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zrealizowała projekt ramach Gwarancji dla Młodzieży.
 
„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób do 25 roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenia do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.
 
Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów „Gwarancji dla młodzieży”, w ramach których prowadzą, m.in. projekt „Obudź swój potencjał – EFS”.

 
Projekt „Obudź swój potencjał - EFS”

był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, który przeznaczony jest dla osób w wieku 18-24 lata.
Głównym celem projektu była poprawa sytuacji na rynku pracy 170 uczestników projektu objętych wsparciem, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu, tj. do 31.05.2017r.

 
UDZIAŁ W PROJEKCIE BYŁ CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!


W ramach projektu został zapewniony bogaty wachlarz indywidualnie dobranego wsparcia w postaci:
- indywidualnego oraz grupowego wsparcia psychologicznego
- indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego
- szkolenia zawodowego i 3-miesięcznego stażu
- warsztatów z zakresu kreowania wizerunku
oraz opcjonalnie:
- kursu prawa jazdy kat. B
- szkolenia z zakresu wybranego języka obcego
- podstawowego kursu komputerowego
- kursu komputerowego o standardzie ECDL
- kursu przedsiębiorczości

W ramach projektu uczestnicy mieli okazję do bezpłatnego uzupełnienia lub podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kwalifikacyjnym kursie zawodowym zakończonym uzyskaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz różnego rodzaju szkoleniach. Dodatkowo uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem postaci stypendium szkoleniowego, bezpłatnego wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu
na zajęcia, ubezpieczeniem NNW, refundacją kosztów opieki nad dzieckiem na czas trwania projektu.

 
Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie to osoby, które:
- ukończyły 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 25 lat,
- są niepracujące, bierne zawodowo, niezarejestrowane w PUP
- nie kształcą się i nie szkolą się (tzw. NEET)
- nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe
lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
- zamieszkują w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj.: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim.
 
Pierwszeństwo przyjęcia do projektu miały osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:
- posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
 
Wsparcie OHP jest kierowane głównie do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych wsparciem osób młodych w wieku 18-24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu, tj. od 01.02.2016 r. do 31.05.2017 r.

 
Wartość projektu: 11 071 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 9 330 807,36 zł

Bliższych informacji o projekcie udziela:

 
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Ul. Gałczyńskiego 4 00-362 Warszawa
tel. (22) 827-21-54 e-mail: mazowiecka@ohp.pl
www.mazowiecka.ohp.pl

 


Zespół ds. wdrażania programów europejskich:


Koordynator Wojewódzki Projektu:
Judyta Zasuwa
judyta.zasuwa@mazowiecka.ohp.pl


Monika Nowakowska
monika.nowakowska@mazowiecka.ohp.pl

 
Anna Wesołowska
anna.wesolowska@mazowiecka.ohp.pl

 
oraz następujące jednostki OHP, w których realizowany był projekt:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie
ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa
tel./fax: (22) 251-01-19
e-mail: ceipm.warszawa@mazowiecka.ohp.pl


Młodzieżowe Centrum Kariery w Sochaczewie
ul. Staszica 50, 96-500 Sochaczew
tel.: (46) 862-29-63
e-mail: mck.sochaczew@mazowiecka.ohp.pl


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu
ul. J.I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
tel.: (48) 362-25-01
e-mail: ceipm.radom@mazowiecka.ohp.pl


Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach
ul. Pl. Konstytucji 3-go Maja 3, 26-670 Pionki
tel.: (48) 312-15-04
e-mail: mck.pionki@mazowiecka@ohp.pl


Młodzieżowe Centrum Kariery w Zwoleniu
ul. Kościuszki 39, 26-700 Zwoleń
tel.: (48) 676-21-12
e-mail: mck.zwolen@mazowiecka.ohp.pl


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie
ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów
tel.: (23) 672-40-18
e-mail: ceipm.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl


Młodzieżowe Centrum Kariery w Przasnyszu
ul. J. Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz
tel.: (29) 752-29-29
e-mail: mck.przasnysz@mazowiecka.ohp.pl


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce
ul. Zawadzkiego 1a, 07-410 Ostrołęka
tel.: (29) 769-15-61
e-mail: ceipm.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl


Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu
ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec
tel.: (29) 772-12-99
e-mail: mck.myszyniec@mazowiecka.ohp.pl


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku
ul. 3 Maja 18, 09-402 Płock
tel. (24) 264-05-42
e-mail: ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl


Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu
ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc
tel. (24) 275-13-18
e-mail: ppp.sierpc@mazowiecka.ohp.pl


Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach
adres: ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce
tel. (25) 632-86-07
e-mail: ceipm.siedlce@mazowiecka.ohp.pl