Strona główna  >   Komunikaty  >   Regulaminy konkursów wewnętrznych  >   Regulamin VII Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP z elementami prawa pracy „Bezpieczni w pracy”

Regulamin VII Wojewódzkiego Konkursu wiedzy o zasadach BHP z elementami prawa pracy „Bezpieczni w pracy”

§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie przy współpracy kadry wychowawczo– opiekuńczej 7-6 Hufca Pracy, ul. Rabsztyńska 8 w Warszawie (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs wiedzy o zasadach bhp i pp jest konkursem tematycznym, obejmującym swym zakresem problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy - technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, przepisów ppoż., zasad udzielania pierwszej pomocy, a także elementy podstawowej wiedzy z zakresu prawa pracy.
 3. Pytania testowe opracowują i przygotowują Organizatorzy, którzy zobowiązani są do nieujawniania treści zadań ani prawidłowych odpowiedzi do momentu ogłoszenia wyników Konkursu.
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 71, (zwana dalej „Fundatorem”).

§ 2


CELE KONKURSU

 • popularyzowanie i podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczestników z jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy,
 • kształtowanie postaw świadomości prawno-pracowniczej młodzieży,
 • propagowanie zasad aktywnej edukacji,
 • wyposażenie kadry wychowawczej w narzędzia wspomagające rozwój uczestnika.

§ 3


ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU

 1. Konkurs będzie organizowany w dwóch etapach:
  • wewnętrznym - eliminacje wstępne,
  • wojewódzkim
 2. Organizatorami eliminacji wstępnych na szczeblu wewnętrznym są jednostki organizacyjne wchodzące w skład struktury MWK OHP – ośrodki szkolenia i wychowania, hufce pracy. Celem eliminacji jest wyłonienie jednego uczestnika reprezentującego jednostkę w Konkursie Wojewódzkim - przy zachowaniu pełnej autonomii proceduralnej (sposób przeprowadzenia eliminacji wewnętrznych). Jeśli jednostka posiada zamiejscowy oddział (filię) – wyłania jednego reprezentanta do Konkursu Wojewódzkiego.
 3. Etap wojewódzki Konkursu odbędzie się w formie online w dniu- 18.03.2021 r. o godzinie 11:00.

§ 4WARUNKI I TRYB UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu może być młodzież realizująca obowiązek szkolny/ nauki w formie uczestnictwa w Ochotniczych Hufcach Pracy - zatrudniona na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie: przygotowania do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
 2. Jednostki zgłaszają uczestników etapu wojewódzkiego - przesyłając wypełniony formularz Karty Zgłoszeniowej (stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu) do dnia 9 marca 2021 roku – na adres mailowy - hp7-6@mazowiecka.ohp.pl oraz ksztalcenie@mazowiecka.ohp.pl

§ 5


ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na przygotowane przez Organizatora pytania/zagadnienia/kazusy - z zakresu: prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
 2. Konkurs odbywa się w formie internetowej.
 3. Uczestnicy mogą rozwiązać test wykorzystując dowolne urządzenie z dostępem do Internetu (np. laptop, tablet, telefon). Uruchomienie testu konkursowego nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności obsługi komputera, instalowania oprogramowania ani specjalnego sprzętu.
 4. Uczestnictwo nie wymaga żadnej technicznej ingerencji kadry wychowawczej. Konieczne jest jedynie przekazanie uczestnikom linku (hiperłącza) z dostępem do arkusza konkursowego.i umiejętność uruchomienia przez uczestnika dowolnej przeglądarki internetowej. Link zostanie przesłany 18 marca o godzinie 10:45.
 5. Pytania opracowują i przygotowują Organizatorzy etapu wojewódzkiego.
 6. Czas rozwiązywania zadań ustala się na 30 minut.

§ 6


NAGRODY

 1. Laureatów Konkursu wyłoni komisja w składzie:
  • Rafał Szymański- główny specjalista ds. BHP i ppoż.
  • Carin Obuch- Woszczatyńska- starszy wychowawca 7-6 Hufca Pracy w Warszawie
  • Jarosław Dębski- specjalista ZKiW MWK OHP
  • Michał Pajączkowski- informatyk
  Komisja wyłoni trzech Uczestników, którzy najwcześniej przyślą rozwiązane arkusze i zdobędą– kolejno - największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów o wyborze Laureata decyduje tzw. „dogrywka”. Wynik Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.
 2. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy. Zwycięzcy- zdobywcy miejsc od I do III- otrzymują nagrody ufundowane przez MWK OHP.
 3. Odbiór nagród po indywidualnym uzgodnieniu z Organizatorem.
 4. Ogłoszenie pełnych wyników odbędzie się 18 marca 2021 r. około godziny 14:30.

§ 7


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 2. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody Uczestnika (jego rodziców/ opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.
 3. Organizator Konkursu zapewnia ochronę danych osobowych osób biorących udział w Konkursie i oświadcza, że wykorzystanie danych osobowych będzie zgodne z ustawą wymienioną w pkt.2.
 4. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia Laureatów - w oparci o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą podania do wiadomości wszystkim zainteresowanym.


WYKAZ ZAGADNIEŃ KONKURSOWYCH

 1. System ochrony pracy w Polsce.
 2. Wymagania dyrektyw UE dotyczących bhp.
 3. Obowiązki pracodawcy i pracownika w dziedzinie bhp.
 4. Ochrona pracy młodocianych.
 5. Organizacja stanowiska pracy z uwzględnieniem wymagań bhp i ergonomii.
 6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (zagrożenie wypadkowe i zawodowe, ryzyko zawodowe, identyfikacja zagrożenia przy pracach na określonych stanowiskach).
 7. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 8. Podstawowe zasady prawa pracy - stosunek pracy, czas pracy, podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.