Strona główna  >   O nas  >  Polityka Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych - Klauzula Informacyjna

Realizując obowiązek Administratora, określony w artykule 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP ( zwana dalej MWK OHP) informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Czerniakowska 71, 00 – 715 Warszawa, tel. 22 827 21 54 adres e-mail: mazowiecka@ohp.pl.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iodo@mazowiecka.ohp.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania/realizacji zadań ustawowych OHP oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS;
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych, instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz będą przetwarzane w zakresie obsługi informatycznej;
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych;
 6. W przypadku organizacji wyjazdów zagranicznych oraz realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom zlokalizowanym w UE oraz poza jej obszarem przez odpowiedniego Administratora Danych;
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;
 8. Posiadają Państwo prawo:
  • dostępu do przekazanych danych oraz otrzymania ich kopii;
  • do sprostowania (poprawienia) przekazanych danych;
  • do „bycia zapomnianym”, w przypadku braku podstaw do przetwarzania danych,
  • do ograniczenia przetwarzania przekazanych danych osobowych;
  • do sprzeciwu do dalszego przetwarzania oraz prawo do cofnięcia, w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • do przenoszenia danych;
  • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
   w przypadku przetwarzania udostępnionych danych niezgodnie z prawem.

 9. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej zgody.
 10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.