Strona główna  >   Komunikaty  >   Zatrudnienie  >   Wychowawca w Hufcu Pracy w Wyszkowie

Wychowawca w Hufcu Pracy w Wyszkowie

Nr ref. 4/2019
Ochotnicze Hufce Pracy są instytucją bezpośrednio podległą Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wspieramy młodzież w wieku 15-18 lat w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych, stwarzając im odpowiednie warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie – niezależnie od sytuacji materialnej. Zakres naszej działalności obejmuje kształcenie, wychowanie, aktywizację zawodową, zatrudnienie oraz przeciwdziałanie bezrobociu młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

KOMENDANT MAZOWIECKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP poszukuje Kandydatek/ów na stanowisko:

Wychowawcy w Hufcu Pracy w Wyszkowie

Miejsce pracy: Pruszków

Liczba wakatów: 1

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • opieka wychowawcza nad uczestnikami hufca;
 • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć wychowawczych;
 • opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pracy z uczestnikami;
 • współpraca z zakładami pracy i pracodawcami w celu przygotowania zatrudnienia młodzieży;

Oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (mile widziane z zakresu pedagogiki),
 • doświadczenia w opiece i pracy z młodzieżą,
 • umiejętności organizacji pracy własnej, samodzielności i umiejętności współpracy,
 • umiejętności obsługi komputera: MS Office.

Dodatkowe atuty:
 • udokumentowany staż pracy w pracy z młodzieżą,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
 • pracę w prestiżowej instytucji realizującej istotne cele społeczne,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Dokumenty aplikacyjne:
 • CV w języku polskim (wraz z numerem referencyjnym),
 • List motywacyjny.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja @ mazowiecka.ohp.pl do dnia 31 sierpnia 2019 r. (w temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego).
lub złożenie osobiście w naszej siedzibie:

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP
Zespół Kadr i Szkoleń
ul. Gałczyńskiego 4
00-362 Warszawa

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Klauzula informacyjna
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, 00-362 Warszawa, ul. I. Gałczyńskiego 4, tel./fax 22 827 63 91   e-mail: mazowiecka@ohp.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy wychowawca, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP w Warszawie na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22š §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.
Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko wychowawcy, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych
z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k. p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się
o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k. p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną w ogłoszeniu Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Warszawie, na stanowisko wychowawcy i akceptuję jej treść.
Jednocześnie:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22š §1 k. p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko wychowawcy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP w Warszawie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..                                                                                                        

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata