Strona główna  >   Podniesienie kompetencji kadry MWK OHP dobrą drogą do rozwoju

Podniesienie kompetencji kadry MWK OHP dobrą drogą do rozwoju

Podniesienie kompetencji kadry MWK OHP dobrą drogą do rozwoju to projekt skierowany do pracowników MWK OHP. Wniosek, który został złożony do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał w 2018 r. decyzję o finansowaniu i środki w wysokości 157947,26 PLN.
Koncentrujemy się na następujących celach:
  1. zwiększenie kompetencji w posługiwaniu się językiem obcym przez kadrę MWK OHP. OHP obecnie udziela wsparcia i realizuje projekty, których ostatecznymi beneficjentami są osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialnej i psychologicznej, narażone na wykluczenie bądź już znajdujące się w grupie tzw. NEET. OHP zajmuje się również międzynarodowym pośrednictwem pracy, gości partnerów z zagranicy, organizuje wymianę młodzieży i dorosłych w kooperacji z partnerami zagranicznymi. Kadra administracyjna obsługuje od strony formalnej projekty europejskie, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu. Ponieważ chcemy rozszerzyć naszą działalność - brać udział w przedsięwzięciach opartych na kontaktach i współpracy międzynarodowej, podniesienie sprawności językowej naszej kadry jest podstawowym warunkiem realizacji celów;
  2. cel drugi wynika ze specyfiki świadczonej pomocy i specyfiki grupy docelowej podniesienie kompetencji kadry w zakresie świadczenia pomocy osobom pochodzących ze środowisk o zróżnicowanym statusie społecznym, ekonomicznym i kulturowym jest istotne w kontekście naszego Europejskiego Planu Rozwoju. Chcemy, odwołując się do już istniejących zasobów naszej kadry poszerzyć ofertę pomocy o środowiska migrantów.

Cele projektu są kompatybilne z Europejskim Planem Rozwoju. Opisany w Europejskim Planie Rozwoju deficyt umiejętności językowych i doświadczeń międzykulturowych powoduje trudności w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych, poszerzania oferty i działań OHP. Deficyt w obszarze specyfiki funkcjonowania kulturowego partnerów OHP bywa czynnikiem utrudniającym komunikację, ogranicza możliwości dzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami a wewnątrz organizacji jest czynnikiem negatywnie wpływającym na motywację (co obniża jakość funkcjonowania naszej jednostki). W tej sytuacji podniesienie kompetencji językowych i społecznych a także psychologicznych (poczucie większej skuteczności, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych, kontakty międzykulturowe) powoduje, że korzyści z mobilności odnosi nie tylko uczestnik wyjazdu, ale cała placówka.

Działania rekrutacyjne poprzedzone były przygotowaniem Europejskiego Planu Rozwoju, diagnozą potrzeb i zasobów naszych pracowników oraz analizą SWOT.
Projekt przewiduje realizację następujących aktywności:
  1. przygotowanie językowe zrealizowane w Polsce,
  2. dwutygodniowy kurs językowy za granicą dla 12 osób,
  3. tygodniowe szkolenie dla 4 osób z biegłą znajomością języka angielskiego z zakresu włączania osób wykluczonych.

Nabycie w/w nowych kompetencji pozazawodowych usprawni wykonywanie dotychczasowych zadań, a pracownicy będą przygotowani do realizacji nowych wyzwań związanych np. z edukacją dorosłych tj. kontakty z obcokrajowcami, otwarcie organizacji na więcej wymian i współdziałania międzynarodowe.

Realizacja projektu - 3 lokalizacje: Jaciążek, Radom, Warszawa
Czas trwania projektu: 12 miesięcy, od 4.11.2018 r. -3.11.2019 r.

Wszelkich informacji o projekcie udziela Zespół Programów Europejskich Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP, ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa, tel: 22 827 21 54, fax: 22 827 63 91,
e-mail: mazowiecka@ohp.pl