Strona główna  >   Formularze rekrutacyjne

Formularze rekrutacyjne

Kandydat zobowiązany jest do przekazania kompletu dokumentów:

 1. Ostatnie świadectwo szkolne (kopia)
 2. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia przez kandydata szkoły dla dzieci i młodzieży (dotyczy kandydata uzupełniającego kształcenie ogólne w szkole podstawowej lub gimnazjum dla dorosłych)
 3. 1 fotografia legitymacyjna
 4. Zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (w przypadku uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe)
 5. Kwestionariusz Osobowy
 6. Podanie o Przyjęcie do OHP 
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 8. Zgoda na wykorzystanie danych osobowych rekrutacja
 9. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 10. Zgoda na uczestnictwo w OHP, zawarcie umowy w celu przygotowania zawodowego i udział w imprezach.
 11. Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (w przypadku ubiegania się kandydata o zakwaterowanie w internacie)
 12. Kopia indywidualnej umowy o pracę (po jej zawarciu)