Strona główna  >   „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS II”

„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS II”


Od szkolenia do zatrudnienia
Ochotnicze Hufce Pracy kontynuują w 2019 r. realizację dwóch projektów w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Do tej pory w ramach obu projektów udzielono wsparcia 2800 osobom.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest realizowany w sześciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim i wielkopolskim, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest realizowany w pozostałych dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim. Projekt jest współfinansowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI).

Termin zakończenia projektów: 31 października 2019 r.

Celem projektów jest aktywizacja zawodowa osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET (osoby niezatrudnione, niekształcące się i nieszkolące – „not in employment, education or training).

Projekty zakładają umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

Projekty przewidują również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

Młodzież biorąca udział w projektach uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.

W ramach projektu w 2019 r. młodzież będzie mogła uczestniczyć w:
  • indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym,
  • warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
  • kursach zawodowych (wraz z stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną), uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe (m.in. językowe, komputerowe, prawa jazdy).
  • warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
  • stażach zawodowych (wraz ze stypendium i refundacją kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną),
  • indywidualnym pośrednictwie pracy/pośrednictwie w zakresie organizacji staży zawodowych.

Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny.
W 2019 r. projekty są realizowane w ponad 140 jednostkach organizacyjnych OHP na terenie całego kraju, w tym m.in. w centrach edukacji i pracy młodzieży, centrach kształcenia i wychowania, młodzieżowych centrach kariery, punktach pośrednictwa pracy, ośrodkach szkolenia zawodowego, środowiskowych hufcach pracy, hufcach pracy, ośrodkach szkolenia i wychowania. Przewidywana liczba uczestników obu projektów to 1600 osób.

Na terenie województwa mazowieckiego realizacją projektu zajmuje się Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.
Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”: 42 734 756,35 zł
Dofinansowanie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”: 18 150 165,38 zł

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Gałczyńskiego 4 00-362 Warszawa
tel. 22 827 21 54 e-mail: mazowiecka@ohp.pl
www.mazowiecka.ohp.pl


Zespół ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej

Koordynator wojewódzki:
Elżbieta Skwara
elzbieta.skwara@mazowiecka.ohp.pl

Ewa Wiśniewska - Sokół
ewa.wisniewska@mazowiecka.ohp.pl

Joanna Grasewicz
joanna.grasewicz@mazowiecka.ohp.pl

Informacji udzielają następujące jednostkach OHP, w których realizowany jest projekt:
OSIW Jaciążek Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku, ul. Jaciążek 64a, 06-210 Płoniawy-Bramura; osiw.jaciazek@mazowiecka.ohp.pl; tel. 29 7178602

OSiW Radom Ośrodek szkolenia i wychowania w Radomiu, ul. I. Kraszewskiego 1/7, 26-610 Radom; osiw.radom@mazowiecka.ohp.pl; tel. 48 3639532

CEiPM Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 1A, 07-410 Ostrołęka; ceipm.ostroleka@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 29 7691561

CEiPM Ciechanów, ul. 17 Stycznia 49, 06-400 Ciechanów; ceipm.ciechanow@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 23 6724018

CEiPM Radom ul. I. Kraszewskiego 1/7 26-600 Radom; ceipm.radom@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 48 3622501

CEiPM Siedlce, ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce; ceipm.siedlce@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 25 6328607

CEiPM Warszawa, ul. Puławska 234, 02-670 Warszawa; ceipm.warszawa@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 22 4992702 lub 8531091

CEiPM Płock, ul. Z. Padlewskiego 5, 09-402 Płock; ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 24 2640542

Hufiec Pracy 7-2, Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 1a, 07-410 Ostrołęka, hp7-2@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 29 7691608

Hufiec Pracy 7-6, Warszawa, ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa; hp7-6@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 22 4249835

Hufiec Pracy 7-8 Wyszków, ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków; hp7-8@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 29 7420656 lub 29 742 8501

Hufiec Pracy 7-11, Płock, ul. Otolińska 21, 09-407 Płock; hp7-11@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 24 2681137

Hufiec Pracy 7-13, Kozienice ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice, hp7-3@mazowiecka.ohp.pl, tel. 48 3322413

Hufiec Pracy 7-18, ul. J. Korczaka 10, 08-400 Garwolin; hp7-18@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 25 7861010

Hufiec Pracy 7-19, ul. Budowlana 4 , 05-300 Mińsk Mazowiecki; hp7-19@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 25 7582426

Hufiec Pracy 7-26, ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków; hp7-26@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 22 7283672

Hufiec Pracy 7-35 , ul. J. Jędrzejewicza 3, 09-100 Płońsk; hp7-35@mazowiecka.ohp.pl;
tel. 23 6629247