Strona główna  >   W KRĘGU KULTURY DWÓCH NARODÓW

W KRĘGU KULTURY DWÓCH NARODÓW

Projekt„W kręgu kultury dwóch narodów”to polsko-litewska wymiana młodzieży, która będzie realizowana w miasteczku Dziewieniszki w Litwie w dniach 1-8 października 2016 roku. Uczestnikami tego wydarzenia będzie łącznie 20 osób w wieku 16-20 lat oraz 4 liderów. MWK OHP będzie reprezentowana przez grupę młodzieży z warszawskich hufców pracy HP 7-32 oraz 7-9, a litewski partner - szkoła zawodowa w Dziewieniszkach (Litwa) - będzie reprezentowana przez młodzież z tej szkoły. Tematem wymiany jest poza-formalna i jednocześnie rówieśnicza edukacja młodzieży w kontekście poznawania kultury kraju partnera i wzajemnego uczenia się. Projekt ma na celu wzajemne poznanie przez uczestników
swoich krajów i ich miejsca w Unii Europejskiej, pobudzenie ich do refleksji współczesną kulturą i jej przetwarzaniem w działania medialne oraz kontynuowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej przez dwie zaangażowane organizacje partnerskie. Cykl przeprowadzonych warsztatów, uzupełniony dyskusjami, grami terenowymi i zespołowymi, pozwoli na rozwinięcie kreatywności i kompetencji medialnych uczestników.

Cele główne wymiany to:

- poznanie różnorodności kulturowej i jej miejsca w Unii Europejskiej poprzez edukację rówieśniczą,
- pobudzenie młodzieży do refleksji nad współczesną kulturą,
- rozwijanie współpracy międzynarodowej przez organizacje partnerskie działające na rzecz młodzieży.
Cele szczegółowe to:
- lepsze poznanie przez uczestników wymiany specyfiki kulturowej krajów uczestniczących,
- zwiększenie u uczestników świadomości w zakresie uczestnictwa w Unii Europejskiej,
- integracja młodzieży i zdobywanie nowych doświadczeń oraz wiedzy o codziennym życiu i zainteresowaniach młodych ludzi z obu krajów partnerskich,
- kształtowanie umiejętności organizowania i planowania,
- kształtowanie postawy otwartości i tolerancji,
- zwiększenie u uczestników i liderów umiejętności działania w grupie wielojęzycznej i wielokulturowej,
- rozwijanie bezpośredniej współpracy zaangażowanych w projekt organizacji partnerskich.

Niniejszy projekt łączy dwa aspekty: poznawanie elementów współczesnej kultury kraju partnera oraz refleksję na temat 10-letniej przynależności obu krajów do Unii Europejskiej. Dodatkowo pozwala uczestnikom doświadczyć zastosowania elementów metod medialnych. W trakcie wykonywania zaplanowanych zadań, poprzez praktyczne zajęcia z konkretnymi technikami medialnymi (fotografia, dziennikarstwo, filmowanie działań ) uczestnicy będą starali się stworzyć medialny wizerunek kultury kraju partnerskiego, a także odpowiedzieć na pytanie, co dało nam uczestnictwo w Unii Europejskiej.