Strona główna  >   ENERGIA BEZ GRANIC

ENERGIA BEZ GRANIC

Projekt ”Energy without borders” to trójstronny projekt wymiany młodzieżowej dofinansowany ze środków programu Erasmus+, który zostanie przeprowadzony w Zwoleniu w województwie mazowieckim przez nieformalną grupę młodzieży "EkoAktywni" działającą przy Mazowieckeij Wojewódzkiej Komendzie OHP w partnerstwie z grupami młodzieży z Zagrzebia w Chorwacji i z miasta Stropkov w Słowacji. Przez 9 dni 30 młodych osób w wieku 15-20 lat z krajów UE (Polski, Słowacji i Chorwacji) będzie zgłębiać tajniki źródeł energii, ekologii i zrównoważonego rozwoju.


Czas trwania i termin: 29 czerwca – 7 lipca 2015

Miejsce: miasto Zwoleń na Mazowszu oraz Modelowe Centrum Ekoturystyczne w Sendeniu (2 dni)

Zakwaterowanie: internat Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zwoleniu.

Język projektu: język angielski.

Cel projektu: celem głównym projektu jest stworzenie, dla młodzieży z trzech krajów europejskich, płaszczyzny porozumienia oraz możliwości nawiązania dialogu międzykulturowego. Służyć temu będą przede wszystkim liczne zajęcia w grupach międzynarodowych, tematycznie związane z szeroko pojętą ekologią i sposobami pozyskiwania energii odnawialnej. Wspólne działania podczas warsztatów pozwolą na przełamywanie barier psychoemocjonalnych oraz poznawanie siebie i innych, co pozwoli uczestnikom nie tylko na większą otwartość i świadomość słabych i mocnych stron własnego charakteru, ale też na wejście w rolę animatora, promotora i propagatora aktywnej postawy proekologicznej wśród mieszkańców społeczności lokalnej (ankieta proekologiczna na ulicach Zwolenia). Wszystkie zajęcia odbędą się wyłącznie przy zastosowaniu metod poza-formalnych i nieformalnych takich jak warsztaty międzykulturowe, warsztaty obywatelstwa europejskiego, zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu, zawody, wyprawy edukacyjne, gry integracyjne, animacje językowe, gra terenowa, wieczory narodowe, quiz wiedzy, wykonywanie zadań w grupach międzynarodowych, refleksja w grupach narodowych, gry ewaluacyjne, odgrywanie scenek, burza mozgów i inne. Projekt zakłada, że wszystkie grupy partnerskie aktywnie uczestniczą w przygotowaniu i realizacji zadań. Tematem wiodącym jest ekologia toteż każdego dnia młodzież zaplanowała aktywność w grupach mieszanych związaną ze zgłębianiem tej dziedziny. Jeden dzień projektowy przeznaczono w całości na wyprawę edukacyjną do Warszawy, a dwa dni na warsztaty ekologiczne w Modelowym Centrum Ekoturystycznym w Sendeniu. Projekt będzie okazją do poznania historii, kultury, architektury, lokalnego krajobrazu kraju goszczącego. Młodzież spędzi razem czas przy ognisku, na rajdzie rowerowym.

Projekt będzie skutecznie przyczyniać się do rozwoju świadomości uczestników na temat znaczenia i wartości zasady "Równe szanse dla wszystkich młodych ludzi", uznając pogłębioną wiedzę nt energii i ekologii, odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju, wymiany międzykulturowej i zdrowego stylu życia. Uczestnicy dowiedzą się wielu nowych rzeczy, zdobędą bezpośrednie doświadczenie towarzyskie i spróbują wielojęzycznej komunikacji z młodymi ludzi z innych krajów i uzyskają wgląd w wartości pozaformalnego i nieformalnego, empirycznego uczenia się.
Dla uczestników z OHP wpływ projektu będzie nie do przecenienia. Młodzież nie mająca dotąd szans na kontakt z rówieśnikami z innych krajów dzięki projektowi zyskuje nową perspektywę, nowe spojrzenie na swoją sytuację. Młodzież podniesie znajomość języka angielskiego i pozna podstawowe zwroty w j. słowackim i chorwackim, doświadczy potrzeby uczenia się języków. Poszerzy wiedzę na temat kultury własnego kraju i zdobędzie wiedzę na temat kultury krajów organizacji partnerskich, jak również obywatelstwa europejskiego i praw z tego faktu wynikających. W procesie przygotowywania projektu i zarządzania nim nabędą praktycznie lub rozwiną swoje umiejętności organizacyjne, planistyczne i komunikacyjne. Projekt będzie miał silny wpływ na rozwój indywidualny jednostek, ich pomysły na życie oraz indywidualne i społeczne kompetencje. Spotkanie młodych ludzi na pewno zaowocuje nawiązaniem międzynarodowych przyjaźni, które być może zaprocentują w przyszłości.


Poprzez zaplanowane działania będziemy dążyć do stworzenia młodzieży szansy na większe otwarcie się na siebie, poznanie odmiennych tradycji kulturowych, przezwyciężenie własnej nieśmiałości oraz barier językowych. Zaplanowane działania oparte na wspólnych warsztatach ekologicznych, międzykulturowych i językowych staną się przestrzenią, w której młodzi Europejczycy będą mieli możliwość wyrażania siebie oraz poznawania grup rówieśniczych z krajów partnerskich. Młodzież planuje udokumentowanie swoich działań w postaci bloga, który powstanie podczas projektu oraz prezentacji (lub filmu), którą pokażą kolegom i koleżankom oraz nauczycielom ze szkoły na rozpoczęciu roku szkolnego 2015-2016 we wrześniu 2015.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Komisji Europejskiej „Erasmus+”
www.erasmusplus.org.pl