Strona główna  >   „Akcja Aktywizacja - EFS”

„Akcja Aktywizacja - EFS”


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP realizuje projekt w ramach Gwarancji dla Młodzieży.

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób do 25 roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenia do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.


Ochotnicze Hufce Pracy są jednym z głównych realizatorów „Gwarancji dla młodzieży”, w ramach których prowadzą, m.in. projekt „Akcja Aktywizacja – EFS”.

Projekt „Akcja Aktywizacja - EFS”

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode
na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji 170 osób w wieku 15-24 lata z grupy NEET poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności
do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych, w trakcie trwania projektu, tj. od marca 2016 r. do grudnia 2017 r..


UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!


Odbiorcy wsparcia zostali podzieleni na grupy projektowe biorąc pod uwagę ich wiek oraz status na rynku pracy:

•I grupa (15-17 lat)


- osoby bierne zawodowo
- zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
- zagrożone wykluczeniem społecznym
- które maja problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się

Grupa ta została podzielona na dwie grupy wiekowe:

- grupa IA 15-16 lat
- grupa IB 16-17 lat
•grupa II (18-24 lata)


- osoby bierne zawodowo
- nieuczące się

których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub niedostosowanie potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

W ramach projektu zapewniony jest bogaty wachlarz indywidualnie dobranego wsparcia w postaci:

•Dla uczestników z każdej grupy
- Wsparcie psychologiczno-motywacyjne–treningi i warsztaty
- Zajęcia z doradcą zawodowym
- Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży

ponadto każdy uczestnik:
- będzie miał zapewnione wyżywienie w trakcie zajęć grupowych
- oraz dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia
- zostanie objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeniem zdrowotnym na czas trwania projektu

•dla grupy IA (15-16 lat)

- Warsztaty z zakresu wyrównywania zaległości edukacyjnych
- Wyprawka szkolna dla każdego uczestnika (np. przybory szkolne, repetytoria, słowniki)
- Kursy językowe

•dla grupy IB (16-17 lat)

- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Do wyboru zawody:- mechanik pojazdów samochodowych;
- fryzjer
- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- elektryk
- murarz-tynkarz
- murarz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- cieśla
- technolog robót wykończeniowych w budownictwie
- kosmetyczka
- ślusarz
- stolarz
- piekarz
- cukiernik
- blacharz samochodowy
- elektromechanik
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- kominiarz
- kucharz


- Stypendium dla uczestników odbywających zawodowy kurs kwalifikacyjny
(przez 6 miesięcy)
- Kurs komputerowy o standardzie ECDL

•grupa II

- Kreowanie wizerunku – przeprowadzenie warsztatów z usługą stylisty, przeprowadzenie metamorfozy i zakup strojów
- Kurs językowy
- Kurs komputerowy
- Kurs prawa jazdy kat. B.
- Kursy zawodowe
- Stypendium szkoleniowe dla uczestników realizujących kursy zawodowe
- Pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych
- Staże zawodowe u pracodawców
- Indywidualne pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży (trzymiesięczne)
- Stypendium dla uczestników odbywających staż zawodowy (przez 3 miesiące)
- Wyposażenie stanowiska pracy u pracodawcy w związku z odbywanym przez uczestnika stażem
- Niezbędne badania lekarskie lub psychologiczne
- Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną


Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie uczestnicy w momencie przystępowania do projektu musieli spełniać następujące kryteria:

•grupa IA

- wiek 15-16 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony
15 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 17 r.ż.)
- bycie osobą bierną zawodowo
- nieposiadanie lub posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych
- posiadanie słabych wyników w nauce (tzn. uzyskanie średniej ocen w ubiegłym roku szkolnym 2,9 i niższej) i wykazywanie dużej absencji na zajęciach szkolnych (nieobecności na zajęciach szkolnych w roku ubiegłym utrzymujące się na poziomie 20% i wyżej)
- zamieszkiwanie w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj.: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim

•grupa IB

- wiek 16-17 lat (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony
16 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 18 r.ż.)
- bycie osobą bierną zawodowo
- nie posiadanie lub posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych
- nie uczestniczenie w żadnej formie kształcenia/szkolenia
- posiadanie wykształcenia gimnazjalnego,
- posiadanie opóźnienia w cyklu kształcenia, związanego z sytuacją życiową
lub zdrowotną (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki poprzez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy)
- zamieszkiwanie w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj.: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim

•grupa II

- wiek- 18-24 lata (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończony
18 r.ż. i jednocześnie nie mieć ukończonego 25 r.ż.)
- bycie osobą bierną zawodowo
- bycie osobą niekształcącą się i nieszkoląca się (tzw. grupa NEET)
- nie posiadanie w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych lub posiadanie kwalifikacji zawodowych niedostosowanych do potrzeb rynku pracy
- zamieszkiwanie w jednym z 6 województw, gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), tj.: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim

Pierwszeństwo przyjęcia do projektu będą miały osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:
- posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

Wsparcie OHP jest kierowane głównie do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2017 r. do 31.12.2017 r.
Wartość projektu: 14 586 757,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 12 293 719,22 złBliższych informacji o projekcie udziela:

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Ul. Gałczyńskiego 4 00-362 Warszawa
tel. (22) 827-21-54 e-mail: mazowiecka@ohp.pl
www.mazowiecka.ohp.plZespół ds. wdrażania projektów europejskich i współpracy międzynarodowej:


Koordynator Wojewódzki Projektu:
Judyta Zasuwa
judyta.zasuwa@mazowiecka.ohp.pl

Specjalista
Dorota Kowalczyk

dorota.kowalczyk@mazowiecka.ohp.pl

Specjalista
Elżbieta Kornacka-Skwara
elzbieta.skwara@mazowiecka.ohp.pl

oraz następujące jednostki OHP, w których realizowany jest projekt:

GRUPA IA

- Hufiec Pracy 7-4 w Warszawie
ul. Konopacka 16, 03-428 Warszawa
tel.: (22) 618-07-33
e-mail: shp7-4@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-6 w Warszawie
ul. Rabsztyńska 8, 01-140 Warszawa
tel.: (22) 424-98-35
e-mail: shp7-6@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-13 w Kozienicach
ul. Bohaterów Studzianek 30, 26-900 Kozienice
tel.: (48) 332-24-13
e-mail: hp7-13@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-26 w Pruszkowie
ul. Armii Krajowej 46/9, 05-800 Pruszków
tel.: (22) 728-36-72
e-mail: hp7-26@mazowiecka.ohp.pl

GRUPA IB

- Hufiec Pracy 7-9 w Warszawie
ul. Kickiego 5, 04-373 Warszawa
tel.: (22) 813-05-71
e-mail: shp7-9@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-11 w Płocku
ul. Otolińska 21, 09-400 Płock
tel.: (24) 268-11-37
e-mail: hp7-11@mazowiecka.ohp.pl


GRUPA II

- Hufiec Pracy 7-28 w Warszawie
ul. Rzymowskiego 38, 02-697 Warszawa
tel.: (22) 353-08-41
e-mail: hp7-28@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-22 w Warszawie
ul. Tarczyńska 12 lok. 32, 02-023 Warszawa
tel.: (22) 823-86-64
e-mail: hp7-22@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-8 w Wyszkowie
ul. Białostocka 9, 07-200 Wyszków
tel.: (29) 742-06-56
e-mail: shp7-3@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-1 w Radomiu
ul. J.I. Kraszewskiego 1/7, 26-600 Radom
tel.: (48) 363-95-32
e-mail: shp7-1@mazowiecka.ohp.pl

- Środowiskowy Hufiec Pracy 7-5 w Ciechanowie
ul. Niechodzka 14, 08-400 Ciechanów
tel.: (23) 673-69-92
e-mail: shp7-5@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-7 w Siedlcach
ul. 3-go Maja 28, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 632-36-78
e-mail: shp7-7@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-2 w Ostrołęce
ul. Zawadzkiego 1A, 07-410 Ostrołęka
tel.: (29) 769-16-08
e-mail: shp7-2@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-36 w Wołominie
ul. Moniuszki 11, 05-200 Wołomin
tel.: (22) 787-36-43
e-mail: hp7-36@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-18 w Garwolinie

ul. Korczaka 10, 08-400 Garwolin
tel.: (25) 786-10-10
e-mail: hp7-18@mazowiecka.ohp.pl

- Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim
ul. Budowlana 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: (25) 758-24-26
e-mail: hp7-19@mazowiecka.ohp.pl