Strona główna  >   Edukacja  >   EFS  >   Zespół ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej

Zespół ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej

Do jego szczególnych zadań należy:


 • inicjowanie i podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z funduszy unijnych, na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych, opracowywanie wniosków w tym celu;
 • inicjowanie, koordynacja i wdrażanie realizacji projektów systemowych i regionalnych współfinansowanych ze środków unijnych i pozabudżetowych w ramach działań statutowych OHP;
 • pozyskiwanie grantów ze środków publicznych, pozarządowych instytucji i agencji działających na rzecz młodzieży;
 • realizacja zadań z zakresu integracji europejskiej;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie koordynacji prac związanych z przygotowywaniem projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i funduszy unijnych;
 • współpraca z koordynatorami i osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów w jednostkach organizacyjnych, wsparcie merytoryczne jednostek organizacyjnych, kontrole realizacji projektów;
 • poszukiwanie partnerów do realizacji projektów społecznych mających na celu w szczególności pobudzenie aktywności społecznej oraz ograniczenie bezrobocia;
 • organizowanie cyklicznych szkoleń dotyczących opracowywania i wdrażania projektów w ramach różnych funduszy dla pracowników komórek i jednostek organizacyjnych;
 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie zadań realizowanych przez Zespół przy współpracy z rzecznikiem prasowym Wojewódzkiej Komendy;
 • prowadzenie konsultacji z Komendą Główną OHP i innymi instytucjami wdrażającymi w zakresie prawidłowej realizacji projektów,
 • pełnienie funkcji koordynatora projektów;
 • realizacja projektów systemowych, konkursowych i regionalnych współfinansowanych ze środków unijnych i pozabudżetowych w ramach działań statutowych OHP, nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Wojewódzkiej Komendy  realizującymi projekty;
 • bieżąca współpraca z Zespołem ds. kształcenia i wychowania w zakresie analizy potrzeb, opracowywania i realizacji projektów kierowanych do uczestników OHP;
 • ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych  w zakresie realizowanych projektów;
 • opracowywanie i rozliczanie wniosków w ramach programu Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży i innych przedsięwzięć w zakresie współpracy i wymiany międzynarodowej;
 • racjonalne i rzetelne gospodarowanie środkami materiałowymi i finansowymi, przeznaczonymi na realizację projektów, monitoring wydatkowanych środków w ramach realizacji projektów;
 • organizowanie międzynarodowych spotkań w kraju i za granicą;
 • inicjowanie i realizacja w ramach współpracy międzynarodowej przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, kształcenia i edukacji młodzieży, doskonalenia kadr OHP itp.;
 • inicjowania nawiązywania i utrzymywanie współpracy z różnymi organizacjami międzynarodowymi, fundacjami oraz stowarzyszeniami w zakresie realizacji przedsięwzięć OHP;
 • opracowywanie, sporządzanie i analiza dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie realizowanych projektów;
 • monitorowanie i ewaluacja realizowanych projektów.

 


SKONTAKTUJ SIĘ:

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ul. Gałczyńskiego 4 00-362 Warszawa 
tel. 22 827 21 54 e-mail: mazowiecka@ohp.pl 
www.mazowiecka.ohp.pl

Zespół ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej

Koordynator wojewódzki:
Elżbieta Skwara
elzbieta.skwara@mazowiecka.ohp.pl

Ewa Wiśniewska - Sokół
ewa.wisniewska@mazowiecka.ohp.pl

Joanna Grasewicz
joanna.grasewicz@mazowiecka.ohp.pl