Strona główna  >   Lista aktualności   >   Świadomy Rodzic

Świadomy Rodzic

10 stycznia pracownicy terenowej jednostki MWK OHP -  CEiPM w Płocku -  doradcy zawodowi  - Pani  Edyta Białczak oraz Pani  Martyna Pietrasiak,  a także wychowawca 7-11  Hufca Pracy – Pani Mariola Piasecka  - na specjalne zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Małej Wsi, wzięli udział w zebraniu z rodzicami uczniów klasy ósmej. Głównym celem  spotkania było uświadomienie rodzicom znaczenia i roli świadomego planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej w kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy,  a także wyboru zawodu wobec aktualnego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Zawodowych. Główny nacisk położono na czynniki warunkujące trafne zaplanowanie kariery zawodowej a także istotną rolę  kształcenia ustawicznego,  jako niezbędnego elementu funkcjonowania w życiu zawodowym. Doradcy zawodowi zapoznali rodziców z efektami  swojej pracy z uczniami, które skupiały się na określeniu predyspozycji zawodowych i ich ewentualnym skonfrontowaniu z wyborami kierunków szkół średnich. Doradca zawodowy – Pani  Edyta Białczak  - zwróciła uwagę na istotną i ważną rolę  rodzica w kształtowaniu planów edukacyjnych dziecka. Wskazała, że to rodzice -  jako najbliższe osoby i  partnerzy – powinni w mądry i przemyślany sposób  wspierać swoje dziecko, nie narzucając jednocześnie ostateczności swojego zdania. Prowadząca stwierdziła także, że to rodzic powinien pomóc dziecku w  gromadzeniu informacji na temat oferty edukacyjnej, ponieważ zna najlepiej możliwości swego dziecka, jego cechy charakteru, temperament i zainteresowania, które to czynniki mają istotny wpływ na wybory edukacyjno – zawodowe ich dzieci . Jak pokazują wyniki badań, młodzi ludzie  dokonując swych pierwszych wyborów, kierują się opinią rodziców, dlatego też oni powinni ich wspierać, a jeśli sami nie wiedzą  jak mogą ich w tym wesprzeć , powinniśmy szukać pomocy w instytucjach wspierających. Mając na uwadze powyższe zagadnienie,  Pani Mariola Piasecka  - przedstawiła zebranym słuchaczom  szeroką ofertę działalności Hufca Pracy w Płocku  w ramach kształcenia branżowego, akcentując szczególnie wsparcie, którym otaczani są uczniowie  - zarówno na etapie zdobywania wykształcenia, jak i poszukiwania praktyk, czy pracy.  Prelegentka omówiła także sposób organizacji dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych dla uczniów, które mają na celu rozwijanie ich zainteresowań i osobowości, oraz  umożliwiają zdobycie dodatkowego zawodu lub umiejętności w ramach szkoleń z cyklu EFS. Zgromadzeni na spotkaniu rodzice z dużym zainteresowaniem słuchali prelegentek, a następnie wzięli aktywny udział w dyskusji na omawiane tematy i  chętnie  korzystali z indywidualnego wsparcia pracowników MWK OHP.

DATA PUBLIKACJI: 2019-01-11 » Pozostałe aktualności