Strona główna  >   Lista aktualności   >   Czas na refundację

Czas na refundację

W CEiPM w Ciechanowie zakończył się gorący czas przyjmowanie wniosków o zawarcie umów o refundację. Pracodawca zatrudniający młodocianych pracowników     w celu nauki zawodu, może ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianego, jeżeli spełnił  między innymi warunki zatrudnienia młodocianych w zawodach , o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy,  oraz posiada uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych. Wnioski o zawarcie umowy o refundację przyjmowane są od stycznia do  15 listopada każdego roku  bezpośrednio w CEiPM  właściwym ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego, lub za pośrednictwem organizacji zrzeszających pracodawców. Jeżeli są spełnione wszystkie określone prawem warunki  - wówczas zostaje zawarta z pracodawcą umowa o refundację. Dokumentacja jest sprawdzana pod względem formalnym i merytorycznym, przez specjalistę do spraw refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników. Po podpisaniu umowy przez obie strony, tj. MWK OHP i pracodawcę, może on złożyć wniosek o zwrot poniesionych kosztów młodocianych pracowników. W bieżącym roku zaobserwowano zainteresowanie tematem refundacji przez  lokalnych pracodawców którzy chcą zatrudniać i przyuczać młodzież do zawodu,  ponieważ stanowi to dla nich formę wsparcia. 

DATA PUBLIKACJI: 2018-12-06 » Pozostałe aktualności