Strona główna  >   Lista aktualności   >   Współpraca instytucjonalna w Siedlcach

Współpraca instytucjonalna w Siedlcach

14 września z-ca Komendanta MWK OHP – Pani Monika Lisiecka  podpisała porozumienie o współpracy na rzecz usług społecznych zainicjowane przez Miasto Siedlce w osobie Pana Prezydenta Andrzeja Sitnika.  Wśród innych parterów, którzy podpisali niniejsze porozumienie znaleźli się przedstawiciele następujących instytucji: Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, Caritas Diecezji Siedleckiej, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach, Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, Siedleckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej  Caritas, Fundacji Żółty Latawiec w Siedlcach, Stowarzyszenia na rzecz osób dotkniętym chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA w Siedlcach, Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera, oraz Towarzystwa Wiedzy Powszechnej oddział w Siedlcach. O istocie powyższej inicjatywy i procesie który doprowadził do podpisania dokumentu  mówił Pan Prezydent Miasta Siedlce – Pan Andrzej Sitnik, oraz Pani Agata Ługowska – Kierownik CIS Siedlce i Pan Hubert Pasiak -  Prezes Zarządu Siedleckiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Kilak słów na temat nowej ustawy dotyczącej działań w sferze usług społecznych podpisaną na początku tego roku przez pana Prezydenta RP – Andrzeja Dudę, zaprezentował w swoim wystąpieniu   Pan Jacek Gralczyk ze stowarzyszenia CAL.
Celem podpisania niniejszego dokumentu jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej realizowanych przez zróżnicowane podmioty, łączące aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych dla mieszkańców Miasta Siedlce. Powyższa współpraca wszystkich instytucji zaangażowanych w działania wynikające z niniejszego porozumienia stanowi także ogólnopolski testowy model współpracy międzyinstytucjonalnej.
Motywacją do podpisania niniejszego porozumienia ze strony MWK OHP jest włączenie działań oferowanych przez terenowe jednostki do spójnego systemu usług społecznych działających na terenie Miasta Siedlce, oraz modelu współpracy instytucjonalnej, a także współpraca z innymi instytucjami w celu pomocy młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną, oraz znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej w wieku 15-25 lat.  
Przedstawiciele wszystkich partnerów porozumienia – w tym także siedleckie jednostki MWK OHP, czyli CEiPM, oraz 7-7 HP Siedlce – będą razem współdziałać w podejmowaniu i realizowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju usług społecznych, które wspólnie zostaną zdiagnozowane w „Katalogu Usług Społecznych” i będą stanowiły podstawę do opracowania przez Miasto Siedlce projektu „Lokalnego  Programu Rozwoju Usług Społecznych”– dla wszystkich jego mieszkańców, tj. dzieci, młodzieży, ora osób dorosłych.
Otwarty charakter powyższego porozumienia oznacza,  iż mogą do niego w przyszłości dołączyć inne instytucje i podmioty zainteresowane współpracą w powyższym zakresie.
Mając na uwadze coraz bardziej rozwijający się proces inkluzji społecznej uważamy, iż powyższe porozumienie stanowi szansę na stworzenie innowacyjnego modelu współpracy, który przyczyni się do efektywniejszej pomocy osobom defaloryzowanym społecznie, oraz stworzy „networkingową” sieć współpracy instytucjonalnej, a nie rywalizacji   o klienta. 

DATA PUBLIKACJI: 2020-09-15 » Pozostałe aktualności