Strona główna  >   Lista aktualności   >   Ponadnarodowa mobilność kadry

Ponadnarodowa mobilność kadry

Każdy z nas wie jak ważna i istotna dla rozwoju oraz budowania stabilnej marki organizacji jest edukacja zatrudnionych w niej pracowników. Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP mając na uwadze powyższe założenie postanowiła zainicjować działania w ramach projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pt.:  "Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych" – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Projekt skupia się na   zwiększenie kompetencji w posługiwaniu się językiem obcym przez kadrę MWK OHP, która  obecnie udziela wsparcia i realizuje projekty w których ostatecznymi beneficjentami są osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji materialnej i psychologicznej, narażone na wykluczenie bądź już znajdujące się w grupie tzw. NEET. OHP zajmuje się również międzynarodowym pośrednictwem pracy, gości partnerów z zagranicy, organizuje wymianę młodzieży i dorosłych w kooperacji z partnerami zagranicznymi. Kadra administracyjna obsługuje od strony formalnej projekty europejskie, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu. Ponieważ chcemy rozszerzyć naszą działalność - brać udział w przedsięwzięciach opartych na kontaktach i współpracy międzynarodowej, podniesienie sprawności językowej naszej kadry jest podstawowym warunkiem realizacji celów. Istotny cel tego projektu wynika także ze specyfiki świadczonej pomocy, oraz  rodzaju grupy docelowych odbiorców usług OHP. Podniesienie kompetencji kadry w zakresie świadczenia pomocy osobom pochodzących ze środowisk o zróżnicowanym statusie społecznym, ekonomicznym i kulturowym jest istotne w kontekście naszego Europejskiego Planu Rozwoju. Chcemy, odwołując się do już istniejących zasobów naszej kadry poszerzyć ofertę pomocy o środowiska migrantów. Mając na uwadze wszystkie powyższe założenia, 2 października  w siedzibie MWK OHP odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu, ukazujące specyfikę, historię, oraz kulturę i kuchnię  krajów – Malty i Cypru,  do których w październiku i listopadzie wybiorą się przedstawiciele jednostek MWK OHP. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze  wnosząc u pracowników satysfakcję z współtworzenia tak wyjątkowej instytucji, jaką są Ochotnicze Hufce Pracy
DATA PUBLIKACJI: 2019-10-03 » Pozostałe aktualności